En çok tercih edilen doğal/biyolojik arıtma yöntemi yapay sulak alan filtre (CWF) uygulamalarıdır. Basitçe çalışma prensibi: Atık su farklı katmanlardaki kum, çakıl ve deniz kabuğu tabakalarından süzülür. Filtre materyali üzerinde sazlık bitkileri mevcuttur. Bu bitkinin kökleri arıtma proses ekipmanı olarak görev yapar.

Sulak alan filtrelerinin üç çeşidi mevcuttur:

Global Wetland CWF sistemleri, 2012 yılında Hollanda “Royal Institute of Water Treatment” tarafından onaylanmıştır. Bu sertifika Hollanda standartlarına göre en yüksek seviyede arıtma kabul kriterlerine göre yayınlanmıştır. Test çalışmaları süresince CWF sistemleri etkileyici bir farkla bütün mevcut limitlerin altında arıtma sağlamıştır.

Dikey Akışlı Yapay Sulak Alan Filtreleri

Dikey akışlı CWF sistemleri diğerlerine göre daha uzun bir süzülme zamanına ihtiyaç duyar. Böylece aşırı kirli atık suların arıtılmasında; arıtma prosesi süresi uzunluğuyla en iyi çözüm haline gelir. Bu uzun arıtma süresi proses kapasitesini düşürmektedir. Kapasitenin artırıp daha yüksek giderim elde etmek için; havalandırma, filtre materyaline aktif karbon ilavesi gibi farklı yöntemler ilave edilebilir. Bütçe ve alan müsaitse filtreleme alanını arttırmak da seçenekler arasındadır.

Nasıl çalışır?

Bu arıtma şeklinde genel akış prensibi (link to f.a.q.) atık suyun biyolojik reaktör gibi çalışan kademeli bir kum filtresi boyunca süzülmesine dayanır. Akış boyunca pek çok kompleks biyolojik, kimyasal ve fiziksel arıtma prosesleri gerçekleşir. Filtre materyalinin ana malzemesi kumdur, sistemde evaporasyonu arttırmak amaçlı dikilen sazlık bitkileri de diğer kısmı oluşturur.

Vertical Flow Constructed Wetland

Çöktürme tankından gelen su CWF sistemi üzerindeki su dağıtım borularına pompalanır. Buradan itibaren su filtre materyali üzerinden ve sazlıkların köklerinden drenaj borularına doğru süzülür. Kök kısmında bitkiler tarafından sağlanan oksijenle biyokimyasal dönüşümler gerçekleşir, atık sudaki zararlı maddeler yaklaşık % 98 giderim oranıyla yıkılır.

Uygulamalar

Dikey akışlı CWF sistemlerinde evsel ve endüstriyel atık sular, proses suları, kirlilik içeren yeraltı suları arıtılabilir.

Yüzme Havuzları.

Son birkaç yıldır Global Wetlands olarak yüzme havuzlarındaki suların temizlenmesi ile ilgili de sistemler dizayn ve inşa etmekteyiz. Mavi algler ve diğer tehlikeli patojenlerin gelişimini kontrol altında tutmak için filtre alanları özel tasarlanmaktadır.

Geniş Alan Uygulamalarına Örnek Çalışma

Culemborg şehrinde (Hollanda) 20 yıl önce ‘EVA – Lanxmer’ adında bir süper ekolojik bir alan oluşturuldu. Burada yaklaşık 150 hane Avrupa’daki en büyük CWF sistemine su göndermekte (4500 m2, dikey akış CWF). Yeşil sazlık bitkileri doğal çevreyle otomatik olarak uyum sağlar, filtreler de kendi kendine yeten, verimli enerjili ve çevre dostudur.

Yatay Akışlı Yapay Sulak Alan Filtreleri

Yatay akışlı sulak alan filtreleri hafif kirli atık suların arıtılması için ideal çözümlerdir. Bu sistemlerin su arıtma verimleri dikey CWF sistemlerinden daha düşüktür, alan ihtiyacı daha fazladır ancak inşaat maliyetleri daha düşüktür. Yatak akışlı CWF sistemlerinin kapasitelerini arttırmak için filtre kısmına görsel havalandırma gibi sistemler ilave edilebilir.

Nasıl Çalışır?

İsminden de anlaşılacağı üzere, yatak akışlı CWF sistemlerinde su filtreyi çoğunlukla serbest akışla yatay olarak geçer, bu sebeple pompaya ihtiyaç yoktur. Hidrolik içeriği düşürmek amaçlı filtre dolgusu daha kabadır. Filtre dolgusu içindeki yüksek seviyedeki su sebebiyle süreç genellikle anaerobik çalışır. Ayrıca bitkilendirme seçenekleri de daha fazladır: sadece sazlık değil, bataklık bitkileri de kullanılabilir. Ekolojik açıdan bakıldığında yatay CWF sistemleri daha renkli bir görünüm verebilir.

Horizontal Flow Constructed Wetland

Atık su filtreler arasından süzülürken biyokimyasal, fiziksel ve biyolojik artıma prosesleri gerçekleşerek suyun içindeki zararlı bileşenler bitkilerin besin olarak kullanabileceği formlara indirgenir.

Tipik Uygulamalar

Yatay akışlı CWF sistemleri daha düşük kirlilikteki atık suların arıtılmasında kullanılmaktadır. Örnekler: doğal yüzme havuzları & göletleri, kirlilik içeren yeraltı suları, durgun yüzey suyu kaynakları, hafif kirli endüstriyel atık sular.

Örnek Çalışma

Sekiz şeritli bir otoyol kenarı (Amsterdam’daki bir ana arter) akış suları, yatay akışlı bir CWF sistemine alınmakta. Çıkış suyu o kadar yüksek kalitedeki ki ekosisteme hiçbir zarar vermeden yerel çevresel bir koruma alanına doğrudan alınmakta.

Serbest Akış Alanlı Sistemler

Serbest akış alanlı sistemler fazla miktarda ve çok hafif kirlilikte atık suların arıtılmasında en etkili yöntemlerdir. Bu sebeple sistemler konvansiyonel bir atık arıtma tesisi çıkışına kurularak çıkış suyunun kalitesi en yüksek standartlara kadar artırılıp çevreye duyarlı veya rekreasyonal alanlara verilebilir.

Nasıl Çalışır?

Serbest akış alanlı sistemlerde su 30 – 80 cm arası derinlikte hendeklere akar, sazlık ve papirüsgiller gibi bataklık bitkileri ile de alan bitkilendirilir.

Bu sistemlerde su esas olarak difüzyon ve sedimantasyonla oksijen içeriğinin arttırılması gibi fiziksel ve biyokimyasal prosesler kullanılarak “doğal standartlara” getirilir. Mikrobiyolojik proses ise suda son kalan besinleri parçalar. Serbest akışlı alanlar, diğer arıtma proseslerinden gelen suyun daha da saflaştırılıp kentsel kuyulara yeniden kullanılması için gönderilebilir ya da yüksek standartlarda su gerektiren rekreasyonal amaçlar için kullanılabilir.

Uygulamalar

Erica (Hollanda) şehri yakınlarında kanal yanındaki bir çevre koruma alanı için su ihtiyacı vardı. Kanal suyu bunun için uygun koşullarda değildi ve Global Wetlands’e suyun uygun standart koşullara getirilmesi amaçlı gerekli arıtma sistemin tasarımı için ulaşıldı. Global Wetlands 1,5 Ha serbest akış alanlı sistem tasarımını ve inşaatını yaptı. Sistem çok uzun yıllardır çalışmakta ve sonuçlar tatmin edici.