On this page you will find answers to frequently asked questions related to sustainable water purification . If your question is not listed? Let us know.

In Oosterwold wordt er veel gesproken over de decentrale zuiveringen, ook wel IBA’s genoemd. Er is veel te doen over de dimensionering, de werking, het onderhoud en de risico’s die individueel zuiveren met zich mee brengt. Er wordt door overheden en door ons aangestuurd om woningen te clusteren op één waterzuivering. Dit spreekt misschien voor zich, maar dat is in Oosterwold voor grotere clusters erg lastig te realiseren omdat de zuivering dan op iemands privé-grond moet komen. Het blijft dan ook meestal bij één en soms bij twee of drie woningen op één zuivering.

De mogelijkheid doet zich voor om op kavel M001 een grote zuivering aan te leggen waar omliggende bedrijven en woningen op aangesloten kunnen worden.

Enkele aspecten uit dit project:

 • Eén zuivering die aanzienlijk beter zuivert dan de huidige klasse 3B IBA’s;
 • Gegarandeerde waterkwaliteit klasse 3B;
 • Maximaal binnen 50 meter van uw voordeur een aansluitpunt;
 • Leidingwerk van woningen naar zuivering, deels in persleidingen langs kavelwegen;
 • Pompstations transporteren het water;
 • Slimme software en sensoren houden alles in de gaten;
 • Een vast maandtarief, lagere instapkosten;
 • Project gaat door, er zijn voldoende aanmeldingen;
 • Onderzoek naar mogelijkheid terugbrengen gezuiverd afvalwater naar eigen kavel;
 • Onderzoek naar verbeterde medicijnresten verwijdering;
 • Onderdeel van het Waterlab project (o.a. opgezet door Gemeente Almere, Team Oosterwold, Waterschap Zuiderzeeland).

Permalink


Collectieve Waterzuivering Oosterwold communiceert vooralsnog uitsluitend per email.

Alle documenten en brieven ontvangt u op het door u opgegeven email adres. Wijzigt uw e-nail adres, geef dat dan tijdig aan ons door.

Permalink


De incasso start pas als u gaat verhuizen tenzij u eerder van het riool gebruik willen maken (bouwkeet, tijdelijke woonunit). We horen graag ca. 3 weken voor de verhuisdatum dat u het systeem in gebruik gaan nemen.

Permalink


De projectorganisatie zal zorg dragen voor een pompinstallatie op maximaal 50 meter van jullie woning. Deze pompinstallatie is aangesloten op de collectieve zuivering.

Om van jullie woning naar deze pompinstallatie te komen is leidingwerk nodig dat Wetlantec voor jullie kan instellen tegen de gestuurde tarieven. Dit is optioneel, u mag het ook anders of zelf organiseren natuurlijk. De prijzen zoals gecommuniceerd zijn stukprijzen. Als we het aantal meter geïnstalleerde buis invullen in de tabel komt er een overzicht van de totale kosten.

De kosten die u zou moeten maken om de pompinstallatie van stroom te voorzien zit in de eenmalige kosten verwerkt. U betaald deze dus niet zelf meer maar aan de projectorganisatie.

Permalink


Ja, uw IBA werkt wel. Per dag gaan er honderden liters water doorheen en het water komt er schoon uit. Als uw IBA de klasse 3B norm niet haalt betekent dit niet dat uw IBA ‘niet werkt’. Het enige dat het wel of niet behalen van de norm zegt is dat er op het moment van meten een bepaalde concentratie van o.a. nutriënten in het water zit. De resultaten van de meting geeft niet aan hoe goed uw IBA presteert omdat er geen rekening wordt gehouden met wat erin gaat.

Permalink


Binnen het project Buitenplaats Oosterwold dragen wij zorg voor alle filter tot de datum van 31 maart 2019. Hierin is inbegrepen:

 • volledige garantie op alle constructiefouten van alle onderdelen
 • volledig onderhoud van alle onderdelen inclusief
  • onkruid vrij houden van het filter
  • inspecties & rapportage
  • schoonmaken indien nodig

Na de datum van 31-3-2019 zal er in samenspraak met de VVE een onderhoudsperiode ingaan.

Let op: op onze garantie en onderhoud zitten enkele voorwaarden. Lees hier de gebruikshandleiding en hier de aanvullende voorwaarden. Op MijnAlzio staan deze documenten ook. In deze documenten staat bijvoorbeeld dat u ook zorg dient te dragen voor het systeem direct na de aanleg.

Permalink


Het belangrijkste is dat u het systeem blijft gebruiken zoals in de garantievoorwaarden en lozingsvoorschriften staat omschreven. Soms zegt men ‘mijn IBA werkt niet’ echter is dat onjuist. Uw IBA functioneert prima maar haalde tijdens een test de norm niet. Of uw IBA daarmee onvoldoende presteert, foutief is of onjuist gebruikt wordt is iets anders.

Over de norm zoals door het Waterschap gesteld is al jaren veel discussie. Om het watersysteem te beschermen (de waterkwaliteit mag t.o.v. voor Oosterwold niet slechter worden) is de strengste eis gesteld. Deze eis is in de ogen van de leveranciers achterhaald en past niet bij de huidige stand van techniek, wijze van watergebruik en waterkwaliteit en daarmee ook niet bij Oosterwold. U leest hierover meer in onze nieuwsbrieven waarvan u er hier twee kunt lezen.

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief november 2021

Als u zich zorgen maakt over de werking van uw systeem moet u zich melden bij Wetlantec. Als uw systeem daadwerkelijk defect is, bijvoorbeeld als uw IBA uitgeschakeld is na een storing, kunt u zich melden bij onze storingsdienst via 0850645025 en storing@wetlantec.com.

Permalink


Er is voor IBA’s in de zomer van 2021 een nulmeting geweest bij IBA’s die op dat moment meer dan 6 maanden in gebruik waren. Systemen waarvan het effluent niet voldeed aan de norm krijgen de kans om vrijgesteld te worden van handhaving als bewoners zich aanmelden voor een ‘verbetertraject’. Wetlantec is van mening dat de term ‘vervolgtraject’ beter past omdat het verbetertraject indirect implicieert dat uw IBA ook daadwerkelijk verbeterd moet worden. Daar zit een juridisch aspect aan en dus gaf dat voor veel klanten een reden om zich niet aan te melden.

In april 2022 heeft het Waterschap een brief gestuurd met de waarschuwing dat als bewoners zich niet melden hun systeem wordt opgenomen in het handhavingstraject. Bewoners die zich alsnog aanmelden krijgen 2 jaar gemeten vanaf zomer 2021 vrijstelling van handhaving.

Wij adviseren bewoners om zich wel aan te melden. Bewoners die zich zorgen maken over de juridische aspecten adviseren wij om aan hun aanmelding bij dit traject voorwaarden aan te koppelen.

Permalink


Nee. Toen er voor het eerst sprake was van een verbetertraject (ten behoeve van de opschorting van de handhaving) was niet duidelijk hoe bewoners zich moesten aanmelden. Bewoners hebben zich dan ook bij ons gemeld en wij hebben aangegeven dat zij meedoen met ONS verbetertraject. Later bleek dat bewoners zich ook bij het Waterschap zelf moesten aanmelden en hebben daar dan ook bericht van het Waterschap over gekregen. Wetlantec heeft geen bewoners aangemeld bij het Waterschap.

Permalink


Het traject bij Wetlantec houdt in dat wij u opnemen in onze IBA-programma. Dit betekent concreet dat wij de werking van uw systeem controleren, de analyses bekijken en uw systeem categoriseren naar gelang de mogelijkheden om uw systeem beter aan de norm te laten voldoen indien nodig. Hierbij zijn er systemen die directe aandacht vragen en systemen die -ondanks dat ze de norm niet halen- geen direct actie benodigd zijn.

Lees o.a. HIER welke acties wij allemaal doen ter verbetering van de systemen.

Permalink


De tekst hieronder is gekopieerd uit onze nieuwsbrief van februari 2022. Lees de hele nieuwsbrief hier. 

Graag nemen we u mee in de ontstaansgeschiedenis van de situatie. We hopen hiermee een goed beeld te geven van de uitdagingen die momenteel spelen voor u en voor ons.
•  Diverse leveranciers hadden voor aanvang Oosterwold veel IBA-ervaring en waren tot 2012 KIWA gecertificeerd in de aanleg van klasse 3B systemen. Wetlantec als enige in zowel Technische IBA’s als Helofytenfilters;

• Bewoners moeten in Oosterwold een IBA aanschaffen in de klasse 3B, de hoogste klasse in Nederland;

• Alleen effluent wordt gemeten en alle 6 gemeten waardes moeten goed zijn voor een goedkeuring;

• Leveranciers hebben IBA’s klasse 3B verkocht aan bewoners;

• Wetlantec geeft effluent* garanties op basis van een influent-eis** zoals vastgesteld in een richtlijn (BRL10002);

• Wetlantec vraag de Gemeente eind 2016 om maatwerk zodat collectieve systemen makkelijke geïnstalleerd kunnen worden. Maatwerk is niet mogelijk;

• Na meting blijkt dat 80% van alle IBA’s niet aan de norm voldoen;

• Wetlantec investeert veel in onderzoek en renoveert circa 100 filters;

• Systemen worden moderner, slimmer en zouden beter moeten scoren;

• Na meting blijken onze systemen steeds beter te functioneren maar halen de norm nog steeds vaak niet;

• Leveranciers en externe bedrijven doen onderzoek naar de systemen en het influent;

• Wetlantec stuurt eind 2019 een brandbrief naar Gemeente en Waterschap waarin er gevraagd wordt om meer tijd maar vooral ook aandacht voor het influent in Oosterwold;

• Wetlantec is ervan overtuigd de systemen nog verder te kunnen optimaliseren en investeert verder in sensortechnologie, automatische aansturing en recirculatiesystemen;

• Tegelijkertijd vragen de leveranciers begin 2020 de overheden om de norm te actualiseren c.q. te moderniseren. De norm is ruim 20 jaar oud en niet meer actueel;

• De Gemeente krijgt van de Rijksoverheid geen vrijstelling van haar zorgplicht en gaat zich noodgedwongen actiever bemoeien met de IBA-problematiek. Er worden frequent werkgroepen gehouden om (eindeloos) te praten over mogelijke oplossingen, IBA-coach, verbetertrajecten, kennisdeling etc. Het Waterschap neemt deel in overleg en werkgroepen rondom dit thema maar geeft geen input in het zoeken naar een oplossing;

• In de zomer van 2021 wordt er een nulmeting gehouden. Resultaat: 75% van alle IBA’s voldoet ondanks alle inspanningen nog steeds niet aan de norm;

• De Gemeente start met aanleg riolering in de polderwegen. Aansluiten op dit riool is voor het overgrootste deel van bewoners echter niet mogelijk omdat er geen riool ligt in kavelwegen;

• O.a. Wetlantec geeft na 15 lange meetings zonder enig resultaat aan niet meer deel te willen nemen aan de meetings. De meetings worden opgeschort. Er volgt eind 2021 een meeting tussen overheden met individuele leveranciers;

• De Gemeente geeft in de laatste nieuwsbrief opnieuw aan dat de verantwoordelijkheid ligt bij bewoners (en hun leveranciers). Wetlantec uit zich kritisch naar de inhoud hiervan en distantieert zich van de geboden oplossingen omdat deze praktisch niet uitvoerbaar zijn;

• Leveranciers organiseren zich met resultaat het gezamenlijke overleg 27 januari j.l.

* het uitstromende water uit de zuivering
** het inkomende water. De influent-eis gaat uit van een bandbreedte van inkomende waardes. Vallen de gemeten waarden van een influent analyse binnen de bandbreedte geldt de effluent-garantie.

Permalink


Sinds dat wij geconfronteerd zijn met de moeilijkheid om de IBA3B norm te halen hebben wij de volende acties uitgevoerd.

Onderzoek
Door de jaren heen hebben wij veel onderzoek gedaan naar de werking van onze systemen. In de periode van 2017 tot 2019 lag de nadruk met name op het veranderen van het filtersubstraat. Onze samenstelling van substraten was ondanks de oude certificering (vervallen, maar het ontwerp was nagenoeg gelijk) niet in staat de norm te halen. Door veel te onderzoeken en in gesprek te gaan met leveranciers en kennisinstellingen hebben wij het substraat uiteindelijk aangepast. Er zijn meer soorten materiaal in gekomen en de verhoudingen zijn aangepast.

Omdat wij overtuigd waren dat het nieuwe substraatmengsel aanzienlijk beter functioneert dan het oude hebben wij veel oudere systemen na aanleg alsnog voorzien van deze nieuwe substraten. Deze operatie duurde in voorbereiding 6 maanden en in uitvoer 4 maanden. Er zijn toen circa 100 Wetlantec helofytenfilters volledig opnieuw opgebouwd.

Bijhouden watergebruik – vanaf 2018 hebben wij bij tientallen locaties in samenwerking met de bewoners hun watergebruik bijgehouden. Omdat de hoeveelheid water wat men meegeeft met de geloosde vervuiling van zeer grote invloed is, is het van belang te weten hoeveel water er wordt geloosd per persoon per dag. Opvallend was het relatief lage watergebruik van 60-90 liter per persoon per dag. Dit geldt echter niet voor iedereen. Deze onderzoeken hebben wij steeds in de winter gedaan omdat er dan niet geirrigeerd word.

Overleg en vergaderen

Sinds 2018 zijn de Gemeente en het Waterschap betrokken bij de IBA discussie. Wetlantec heeft vanaf de start actief deelgenomen aan bijeenkomsten en is aanjager geweest van het vinden van bepaalde oplossingen. Tevens is Wetlantec initiatiefnemer geweest om de IBA leveranciers in Oosterwold bij elkaar te brengen om ook samen met de overheden in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Er zijn vele honderden uren gespendeerd aan deze overleggen. Bijvoorbeeld aan de vele werksessies met bewoners, platform Oosterwold, Waterschap, Gemeente, leveranciers en soms externe deskundige. Helaas hebben deze werksessies ondanks de goede bedoelingen van bewoners en leveranciers geen resultaat geboekt.

Pilots die in Oosterwold zijn uitgevoerd

Pilot dosering koolstof – bij ± 20 locaties is na intensief vooronderzoek een pilot uitgevoerd om het effect van het toevoegen van een vloeibare koolstofbron te onderzoeken. Koolstof is essentieel voor nitraatverwijdering, iets dat vaak tekort schiet bij een helofytenfilter. Na een paar maand is deze pilot gestaakt in verband met het uitblijven van positieve resultaten.

Pilot recirculatie – bij ± 40 locaties is na een lang ontwerptraject een recirculatietest gedaan. Het recirculatiesysteem moest voldoen aan de eisen: kan niet verstoppen, kan droog lopen, kan waterpeil in het filter niet verlagen, is programmeerbaar, is toepasbaar voor reeds aangelegde systemen, is robuust en tevens betaalbaar. Een flink eisenpakket maar het is gelukt. In de pilot hebben wij bij de locaties een recirculatiesysteem geinstalleerd en periodiek de waterkwaliteit gemeten. Het resultaat was in het algemeen positief. Wel bleek dat er veel factoren buiten het recirculatiesysteem om zijn die de effectiviteit beinvloeden. Deze factoren kunnen per locatie maar ook per dag en seizoen verschillen. Dat maakt het erg lastig een goed onderzoek te doen. Desondanks heeft de pilot aangetoond dat recirculatie positief kan bijdragen aan de nutrientwaarden in het effluent. Na deze pilot zijn bij circa 60 andere locaties gratis recirculatiesystemen geplaatst.

Pilot realtime sensor techniek – bij natuurlijke waterzuiveringen is het erg lastig om de werking op een bepaald moment te beoordelen in relatie tot de werking een periode daarvoor of daarna. De systemen zijn net als de natuur onderhevig aan veel invloeden en een momentopname is echt een momentopname. Om deze reden is er in de sector veel behoefte aan realtime metingen die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar doorgaan om zo goed inzicht te krijgen in de werking van het systeem. Wetlantec is daarom een onderzoekstraject gestart samen met een startup gelieerd aan Wetsus te Leeuwarden. Dit onderzoek duurde ± 2 jaar en resulteerde in een nitraatsensor die realtime nitraat in afvalwater kan meten. Op diverse locaties in Oosterwold zijn er testen geweest met deze sensor en is de grote hoeveelheid data geanalyseerd. Ondanks dat het een veelbelovend traject was bleek dat de metingen te onbetrouwbaar waren in verhouding tot de hoeveelheid dataverwerking en de kosten van de sensor. Om een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld 1 week elk kwartier meten was een week aan veldwerk en dataverwerking nodig. Dit gegeven zou in een volgend prototype verbeterd kunnen worden echter waren de hardwarekosten te hoog alsmede de levensduur te laag. De sensor bevatte namelijk lichtsensoren die elk jaar vervangen moesten worden. Elke lichtsensor kostte € 2000 excl. btw, montage, kalibratie etc etc.

Pilot automatisering – zoals hierboven omschreven is er een behoefte om meer kennis te krijgen over hoe een helofytenfilter jaarrond functioneert. Onderdeel daarvan is het aantal keer dat de pomp aan gaat en de hoeveeleid water dat er per dag gepompt wordt. Met die kennis kunnen we de verdeling van het water over de dag en over het systeem verbeteren. De pilot duurde 3 jaar en was verdeeld in twee fases:
Fase 1: ontwikkelen hardware en software dat de werking van de pomp kan monitoren (aantal keren aan + staat er stroom op het systeem). Deze hardware kon alleen informatie versturen en niet ontvangen. Van de uiteindelijke productieversie van dit type hardware zijn er circa 30 in Oosterwold geinstalleerd.
Fase 2: doorontwikkelen hardware zodat onze systemen op afstand te besturen en te programmeren zijn + sensoren zoals debiet-, druk- en waterkwaliteitsensoren moesten gekoppeld kunnen worden + backup batterij zodat de rode storingslamp nog een tijd knippert als de stroom van het systeem wegvalt. Alle informatie moest in een overzichtelijk dashboard online zichtbaar worden. Van de productieversie van deze variant zijn er circa 200 stuks geinstalleerd.
Resultaat: een onder eigen naam doorontwikkeld stuk hardware dat voldoet aan alle wensen. Onze systemen zijn beter inzichtelijk te maken en met name complexere zuiveringen worden nu standaard uitgerust met deze hardware. Doordat de ontwikkelkosten zo hoog zijn uitgevallen, de kostprijs voor de hardware de laatste jaren exponentieel is gestegen en doordat er doorlopende loonkosten zijn voor de ontwikkeling van de software stoppen we vooralsnog met de verdere ontwikkeling. De huidige systemen blijven in onderhoud en alle functionaliteiten blijven voor bestaande klanten intact.

Pilot dosering chlorides – in 2022 zijn wij gestart met het doseren van ijzerchlorides in de voorzuivering van onze helofytenfilters. Een kleine 20 klanten hebben zich aangemeld voor deze pilot en bij hun systemen is een doseerinstallatie geplaatst. Het doseren van chlorides is een veel gebruikte techniek in de waterzuivering sector echter ken het enkele bezwaren. Zo vinden wij dat het doseren van chemicaliën minder goed past bij natuurlijke waterzuiveringen (hier zijn de meningen in de sector over verdeeld) en verhoogt het de onderhoudskosten. Desondanks kan het effectief zijn en dus is de pilot gestart. Op dit moment loopt de pilot nog en kunnen de uitslagen nog niet gedeeld worden.

Bovenstaande pilots zijn allemaal in uitvoering gebracht echter zijn er ook diverse pilots die wel goed onderzocht zijn maar nooit in de praktijk zijn gebracht. Zo hebben wij de markt verkend naar handzame toevoegmiddelen die we kunnen toevoegen aan onze zuiveringen. Denk hierbij aan bacterieculturen in poedervorm. Vlak voor we hier een grote pilot mee zouden doen hebben wij besloten hier nog mee te wachten. Reden hiervoor was enerzijds het feit dat het daadwerkelijk ontdekken van een verbetering van de zuivering bijzonder complex is. Doordat je van zichzelf al wisselende bacterieculturen gaat aanpassen in een systeem dat van nature al erg fluctueert en variabelen kent kost het ontdekken van een resultaat een zeer groot onderzoek met bijhorende kosten. Anderzijds bleek uit deskresearch en navraag in de sector dat de resulaten vaak uitbleven.

Ook was er tot voor kort een pilot in ontwikkeling waarin we samen met alle betrokkenen in Oosterwold de IBA uitdagingen clusteren in een stichting. Deze stichting had als doel om de pijnpunten (systemen die echt impact hebben op het milieu) collectief en met positieve energie aan te kunnen pakken. De vele honderden systemen die net niet de norm haalde maar wellicht totaal geen negatikeve impact kennen kan dan met minder aandacht af. Daarbij zou er een overkoepelende IBA norm komen voor heel Oosterwold fase 1A en zou er een methodiek komen waarin iedereen de norm kon halen. Een passende oplossing voor de IBA problematiek en voor dit experiment in Oosterwold dachten wij. Ondanks herhaalde pogingen dit onder de aandacht te brengen zijn de overheden -blijkbaar- niet van mening dat dit kan bijdragen aan het oplossen van het probleem. Mede hierdoor voelen wij ons niet meer in regie over dit probleem. In onze nieuwsbrief van februari leggen we uit wat dit betekent voor ons.

Naast alle meetings, pilots en onderzoeken hebben wij honderden individuele gesprekken met bewoners gehad. Bewoners zijn altijd in staat geweest specifieke vragen te stellen waar iedereen een antwoord op heeft gekregen. Voor alle systemen die vanaf de zogehete nul-meting zijn afgekeurd hebben wij daarnaast intern een nauwkeurige administratie systeem opgezet waar alle informatie in wordt gebundeld.

Permalink


Heel kort door de bocht gezegd is het praktisch onmogelijk om binnen de huidige wettelijke kaders naar tevredenheid van het Waterschap alle IBA’s te laten functioneren conform de 3B. Het komt hoofdzakelijk doordat het ingaande water in onze systemen (het influent) van een totaal andere kwaliteit is dan waar wij als leverancier rekening mee hielden. Deze andere kwaliteit van het ingaande water geeft een andere kwaliteit van het uitgaande water. Dan is de oplossing dus het ingaande water aanpassen of de lozingsnorm.

Permalink


Met de influent kwaliteit zoals ook bekend tijdens onze certificering van onze helofytenfilters en technische IBA’s omstreeks 2002. Dat is zo’n beetje het laatste moment geweest dat overheden en onderzoeksinstanties goed naar de werking van de systemen hebben gekeken en dus ook naar wat erin gaat er wat eruit komt. De testen die toen gedaan zijn, zijn vastgesteld in richtlijnen. Wetlantec heeft altijd deze richtlijn aangehouden als uitgangspunt over het ingaande water in relatie tot het uitgaande water conform de klasse 3B. Hierbij hebben wij u verteld dat als u o.a. loost conform de kwaliteit zoals omschreven in dat document dan kunnen wij een 3B klasse halen.

Het probleem is echter dat deze influentwaarden in 98% van de gevallen niet gehaald wordt blijkt uit onderzoek. Wij hebben hier in onze laatste nieuwsbrief meer over verteld en de resultaten van dat onderzoek gedeeld. Ook gaan wij verder in op geschiedenis van deze richtlijn. U kunt deze nieuwsbrief hier lezen.

Permalink


Op de website maak oosterwold staat veel informatie.

Lees bijvoorbeeld de nieuwsbrieven of meer over afvalwater op de website www.maakoosterwold.nl

Wij willen hierbij opmerken dat veel informatie uit de nieuwsbrieven mogelijk niet juridisch gecontroleerd is. Veel uitspraken in de brieven zijn naar onze mening sturend en slechts bedoeld om bewoners te herinneren aan de initiële afspraken en om gewicht (indekken) te geven aan dit onderwerp in relatie tot de zorgplicht. Wetlantec is van mening dat veel informatie niet bedoeld is om de bewoners daadwerkelijk te helpen aan een goede oplossing. Hierover heeft Wetlantec zich meermaals kritisch geuit echter vooralsnog zonder resultaat. Echter staat er tussen alle informatie ook veel informatie die u meer inzicht kan geven in de situatie en geschiedenis. Om die reden verwijzen wij naar de website maakoosterwold.nl.

Om meer inzicht te geven in hoe men omgaat met dit thema binnen de Gemeente is kan men via deze link een WOB verzoek inzien met vele honderden notities en documenten. De hoeveelheid informatie is overweldigend maar de moeite waard om doorheen te bladeren. U zult lezen dat veel zorgen of plannen al in een vroeg stadium bekend waren echter zo blijkt in de praktijk er niet tijdig is gehandeld en niet juist geinformeerd.

Permalink


Nee, strikt genomen niet. Doet u dat echter niet kunnen wij u ook niet verder helpen. U kiest er dan voor om eventuele uitdagingen rondom uw IBA zelf aan te gaan zonder onze hulp.

Permalink


De Gemeente is overkoepelend verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van het water naar bijvoorbeeld de zuivering van het Waterschap in Almere. In geval van individuele IBA’s ligt het iets anders. Dan heb je te maken met het Waterschap omdat je afvalwater loost in het oppervlaktewater. De Gemeente blijft echter verantwoordelijk voor de organisatie (=zorgplicht) van de zuiveringen. In Oosterwold heeft de Gemeente vooraf gezegd zich hier niet mee te willen bemoeien en ligt de verantwoordelijkheid van zuivering dus bij de bewoners.

De vraag die nu speelt is of de Gemeente nalatig is geweest in de organisatie van de zuiveringen. Is er voldoende informatie gegeven aan de voorkant? Heeft de Gemeente de juiste onderzoeken gedaan? Komt de Gemeente ermee weg dat haar zorgplicht niet tot de kavelgrens reikt maar tot een rioolstelsel in een polderweg ver van uw woning?

Permalink


Op uw kavel zijn er diverse plekken waar het helofytenfilter wel mag komen en waar niet. Zo zijn er diverse zones die niet bebouwd mogen worden.

Via de organisatie van de Buitenplaats zult u in een gesprek met Freek Loos samen een locatie kiezen. Voor vragen over de locatie kunt u dan ook terecht bij de organisatie.

Permalink


Als uw IBA het water loost in een watergang met water of vijver met water wordt aangenomen dat u loost op oppervlaktewater. Het Waterschap is dan de bevoegde instantie. In Oosterwold geldt dan de IBA 3B norm.

Als uw IBA het water in de bodem infiltreert zonder dat het aan het oppervlak komt is dat een bodemlozing en is de Gemeente de bevoegde instantie. Voor bodemlozing geldt afhankelijk van de Gemeente een IBA 1 norm waar in de praktijk niet op gehandhaafd wordt gezien de IBA 1 altijd gehaald wordt. De IBA 1 is aanzienlijk lager dan de IBA 3B norm.

Omdat er in de bodem wordt geloosd is de impact voor het (aquatisch)milieu aanzienlijk lager en dus volstaat een lagere norm*. Gemeente Almere heeft echter bodemlozing verboden** en dus zou lozing op oppervlaktewater de enige oplossing zijn in Oosterwold.

Maar wat nu als uw IBA het water loost op een wadi, droge greppel of sloot die droogvalt?

Als een watergang water draagt en duidelijk een functionerend watersysteem kent is het oppervlaktewater. Indien u loost op een droge greppel die nooit of bijna nooit water bevat zou dat een bodemlozing zijn. Ook als u loost in een slootje dat in de zomer geheel droogvalt en niet aangesloten zit met ander water kan dat een bodemlozing zijn. Hoe hier in Oosterwold precies mee om zal worden gegaan en wat dat voor u betekent weten wij nu niet. De Gemeente heeft hier onderzoek naar gedaan en zal daar in de toekomst meer over vertellen.

 

* Ter informatie: veel overheden stappen nu over van een IBA 2 naar een IBA 1. IBA 3B komt op enkele uitzonderingen na alleen in Oosterwold voor.

** Of bodemlozing kan worden toegestaan staat nu ter discussie. Onderzoek van Deltares wijst uit dat bodemlozing prima kan echter is alleen een lozing conform klasse 3B onderzocht.

Permalink


Grijs afvalwater is het water dat vrijkomt bij het gebruik van de douche, wasmachines, wasbakken, vaatwassers, keuken, afvoerputjes. In de regel is dit al het water van de woning behalve het water afkomstig van toiletten en hemelwater.

 

Permalink


Om u een duidelijk beeld te geven van hoe het proces in zijn werk gaat, hebben wij onderstaande flowchart gemaakt. Daarin kunt u precies de te volgen stappen zien inclusief wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten.

200408_flowchart cwo

Permalink


De helofytenfilters worden in verschillende series aangelegd. Witteveen+Bos is verantwoordelijk voor de planning van de aanleg, voor vragen rondom de planning kunt u contact met hun opnemen.

Permalink


Het project is reeds gestart. Elk kwartaal breidt het netwerk zich verder uit. Vraag ons naar de laatste planning rondom uw project.

 

 

Deze planning is indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

 

Permalink


 

Wanneer uw kavel is ingedeeld voor ons voor de aanleg van uw helofytenfilter zijn er een aantal zaken belangrijk:

 • Zorg ervoor dat de kavel bereikbaar is voor het uitzetten en het aanleggen van het systeem.
  • Verwijder bouwhekken, bouwmateriaal en andere obstakels op en rondom de projectlocatie
  • Overleg met uw aannemer dat wij de installatie komen uitvoeren
  • Wij komen met groot materieel en hebben veel ruimte nodig
 • Zorg ervoor dat de uitgaande riolering van uw woning zichtbaar is en is aangegeven in het veld met bijvoorbeeld ‘DWA’ of ‘VUILWATERRIOLERING’.

Indien bovenstaande zaken niet duidelijk zijn kunnen er kosten worden gerekend of kunnen we besluiten het werk niet uit te voeren.

Permalink


Ja, zorg ervoor dat de uitgaande riolering van uw woning in 1 buis de woning verlaat aan de kant waar het helofytenfilter komt. Dit betreft al het afvalwater van uw woning maar niet het hemelwater afvoer.

Zie ook deze vraag & antwoord betreffende de stroomvoorziening die u moet organiseren.

Permalink


Naar schatting gemiddeld 260.000 liter per dag na de complete bebouwing van het eiland

Permalink


De persleiding komt te liggen langs de kavelwegen in de berm aan de niet-nuts kant van de weg tenzij anders overeengekomen. De uitleggers komen in de doorwaadbare zones net als de pompstations.

Permalink


Een helofytenfilter is een decentraal en duurzaam alternatief voor de centrale riolering, ook wel communale riolering genoemd. Dit houdt in dat het afvalwater het gebied niet verlaat maar lokaal gezuiverd wordt tot water van minimaal dezelfde kwaliteit als die van de centrale zuivering.

De werking van helofytenfilter is gebaseerd op percolatie van het afvalwater door een filtersubstraat. Tijdens deze filtering vinden complexe fysische, biologische en biochemische processen plaats waarbij tot 99% van de afvalstoffen worden afgebroken.

Het filtersubstraat bestaat in de meeste toepassingen uit samengesteld filterzand. Het zandfilter is begroeid met planten (helofyten). Er bestaan diverse varianten op dit type natuurlijke waterzuivering. Lees hier meer over op onze pagina over helofytenfilters. 

Permalink


De pompstations komen in de doorwaadbare zones. Waar precies weten we pas als iedereen zich heeft aangemeld. Het kan dus zijn dat er een mini-pompinstallatie op uw kavel komt. Deze ondergrondse installatie neemt circa 1 m2 in beslag en zal in de meeste gevallen in de doorwaadbare zone komen op de hoek van uw kavel. Indien u aan meer dan één zijde een weg heeft of als er in overleg met u een betere locatie wordt gevonden, wijken wij hiervan af. Om u niet verantwoordelijk te maken voor deze installatie regelen wij een recht van opstal met u. Dan zijn wij verantwoordelijk voor deze installatie.

Het pompstation komt onder de grond. Alleen de deksel is zichtbaar. Voor het aansturen van de pomp is electronica en regeltechniek nodig. Deze techniek komt in een donker groene RVS buitenkast. De afmeting zijn hieronder weer gegeven incl. de diepte waarin de kast wordt ingegraven. De kast wordt in de meeste gevallen in de doorwaadbare zonde geplaatst tegen de grens met uw tuin.

Let op: dit is een standaard oplossing goed voor bijna alle locaties. Voor sommige pompstations wijken wij af van de standaard afmeting. 

 

Schermafbeelding 2020-04-15 om 11.25.44

Permalink


Wetlantec BV installeert het complete systeem vanaf uw uitgaande riolering tot de sloot of ringleiding onder de weg.

Voor het aansluiten van de elektra zijn er twee opties:

 1. U (of uw aannemer) voorziet nabij de uitgaande riolering een stroomvoorziening. Deze voorziening bestaat uit een grondkabel met voldoende lengte om aan te sluiten op de sturingskast van het helofytenfilter. Wij sluiten deze kabel dan aan waarna het systeem direct in gebruik kan worden genomen.
 2. Wij brengen een grondkabel van de sturingskast naar de gevel op de locatie van de uitgaande riolering. Deze kabel brengen wij niet door de gevel en sluiten wij ook niet aan in uw meterkast. Dit moet u, uw installateur of aannemer doen. Wij laten minimaal 2 meter grondkabel achter op de locatie waar uw riolering de gevel verlaat. 

 

Permalink


Vertical Flow Constructed Wetland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afvalwater wordt verzameld in een vet afvangende installatie (1) waar het kan worden gefilterd. Vanuit de pompput (2) wordt het water in een aantal malen per dag over het helofytenfilter gepompt (4). Hier stroomt het langs de wortels van de beplanting (3) en door de verschillende lagen filtersubstraat (5) Het gezuiverde afvalwater (effluent) stroomt via drainage netwerk (6) in een controle-inspectieput (7) waarna het geïnfiltreerd kan worden in de bodem (8) of geloosd kan worden op een sloot.

 

Permalink


Ja. Er komt een module die een deel van de medicijnen kan zuiveren. Op dit moment wordt besproken in hoeverre dit onderzocht kan worden door een externe organisatie die niet betaald wordt vanuit het collectief. Dit omdat deze onderzoeken erg duur zijn en de kosten hiervoor niet zijn opgenomen in de maandtarieven. Dit zal ook niet gebeuren.

Permalink


Ja, nadat wij uw systeem gereed hebben zult u er zorg voor moeten dragen dat het complete systeem niet beschadigd of overwoekert met onkruid. Op MijnAlzio staat hier meer over geschreven.

 

Permalink


De randen van uw helofytenfilter kunnen worden verstevigd met een houten rand. Deze rand markeert duidelijk de randen van het systeem en voorkomt zo dat onkruid sneller in het filter kan groeien. Daarnaast vergemakkelijkt deze rand het onderhoud en voorkomt het onnodige schade door bijvoorbeeld voetgangers. De houten rand wordt voorzien van 1 rechtopstaande plank en 1 liggende plank.

Deze optie is verkrijgbaar voor € 485,- incl. btw.

U kunt deze optie kiezen in het keuzemenu.

Permalink


 1. Aansluitingen aan de woningen
 2. Vet afscheidende opvanginstallatie
 3. Transportleidingen naar pompinstallatie
 4. Pompinstallatie
 5. Transportleidingen naar helofytenfilter(s)
 6. Verdeelsysteem over helofytenfilter(s)
 7. Helofytenfilter met diverse substraatlagen en beplanting
 8. Drainagesysteem in filter voor schoon water
 9. Controlevoorziening schoon water
 10. Transport schoon water naar oppervlaktewater of;
 11. Voorziening voor infiltratie in bodem

Permalink


Voor dit project worden er flexibele leidingen gebruikt, ook wel bekend als ‘HDPE drukleidingen’. Deze leidingen die lopen tussen de pompstations en de zuiveringen zijn zo sterk en flexibel dat deze niet zullen breken door verzakkingen. Mocht er toch iets fout gaan, bijvoorbeeld bij een aansluiting op de put of een koppeling op de leiding, is de projectorganisatie daar verantwoordelijk voor. Voor deze schade en eventuele gevolgschade heeft de organisatie een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Permalink


Indien de betonnen put van uw systeem onder de oprit komt zal de put moeten worden voorzien van een betonnen deksel zodat er auto’s overheen kunnen. Dit staat ook bekend als een klasse B125 deksel.

Standaard zit er een kunststof deksel op uw systeem. Indien u een betonnen deksel wenst kunt u deze aanschaffen voor € 750,-

U kunt deze optie kiezen in het keuzemenu.

Permalink


Nee. De pompstations zijn luchtdicht afgesloten. Eventuele ontluchting of beluchting gaat net als bij een individueel systeem via de standleiding van uw woning. Dit is conform het bouwbesluit.

Permalink


Het laatste ontwerp gaat uit van circa 4.500 m2 aan helofytenfilter. Een deel hiervan wordt beschikbaar gemaakt voor recreatie.

Permalink


Optioneel zijn onze systemen uit te rusten met een SMS/LoRa alarmering. Deze module staat in contact met onze centrale zal een melding d.m.v email aan U en aan ons geven indien er storing optreedt in uw systeem. Deze storingen kunnen zijn:

 • Een storing in de pomp
 • Een stroomstoring

Met dit systeem kan er snel worden ingegrepen en zal ergernis (verstoppingen, overstromingen) worden voorkomen.

Omdat bijna iedereen op de Buitenplaats een email-alarm krijgt is er een groepskorting van toepassing. Deze optie is daarom voor iedereen op de Buitenplaats verkrijgbaar voor € 475,- incl. btw eenmalig + € 48,- per jaar. Jaarlijkse kosten worden waarschijnlijk via de VVE afgerekend.

U kunt deze optie kiezen in het keuzemenu.

Schermafbeelding 2017-11-18 om 14.34.48

Let op: ondanks dat wij een kopie van de melding krijgen zit het reageren op deze melding of verhelpen van de storing niet bij de service in. Dit zou wel kunnen vallen onder het onderhoudscontract.

Permalink


De helofytenfilter is standaard beplant met het bekende riet (Phragmites Australis). Optioneel kan deze plantsoort worden vervangen voor een wilgensoort. Wilgen geven een ander beeld dan riet en kunnen na het snoeien worden gebruikt als brandstof of als grondstof voor allerlei knutselactiviteiten. Een wilgenfilter verdampt daarnaast meer afvalwater dan een rietfilter. Deze optie is gratis.

Wilgenfilter na 5 maand

Wilgenfilter na 5 maand

Wilgenfilter na 2 maand

Wilgenfilter na 2 maand

Permalink


Een vetafscheider is een installatie die vetten, oliën en andere vaste bestandsdelen uit het afvalwater kan filteren. Deze stoffen zorgen voor veel verstoppingen en zijn zeer moeilijk af te breken. De stoffen blijven achter in de installatie en worden periodiek geleegd.

Voor horeca en in sommige gevallen atelier adviseren wij de installatie van een vetafscheider.

Permalink


Nee. Net als bij de moderne stedelijke riolering mag hemelwater niet worden geloosd op de zuivering. Dit water is immers al relatief schoon en geeft een onnodige belasting op het systeem. Uw hemelwater loost u op uw vijver, wadi, greppel of sloot.

Permalink


Bij het systeem zit een sturingskast. In deze kast zit de besturing van de pomp en het sms systeem geïnstalleerd. Deze kast staat altijd dichtbij de deksel van de put. De maximale standaard afstand vanaf het hart putdeksel tot de sturingskast is 2 meter.

Optioneel verlengen wij de kabels zodat de sturingskast verder vanaf de put geplaatst kan worden. De kosten hiervoor zijn € 150,- vaste kosten + € 25,- per meter langer dan 2 meter.

 

Helofytenfilter Buitenplaats

Permalink


Een pompinstallatie zorgt ervoor dat het afvalwater in een aantal malen per dag in het helofytenfilter wordt gepompt.

Permalink


Nadat u een tarief heeft gekozen betaalt u maandelijks via automatische incasso. Het automatisch incasso wordt pas gestart op het moment dat u afvalwater gaat lozen. De betaling van de eenmalige aansluitkosten geschiedt via facturatie, welke eveneens wordt gestart op het moment dat u afvalwater gaat lozen.

Permalink


Voor diegene die werkt aan zijn aanvraag watervergunning adviseren wij het toevoegen van de volgende twee documenten:

Deze documenten zijn reeds in het bezit en goedgekeurd door het Waterschap Zuiderzeeland.

U hoeft in het omgevingsloket geen melding ‘Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens op oppervlak’ (BLAH) meer te doen omdat u geen systeem op uw eigen kavel heeft dat afvalwater loost. Collectieve Waterzuivering Oosterwold zal deze melding wel doen. Mocht de zuivering onverhoopt niet doorgaan kunt u tot vier weken voor de aanleg van een eigen zuivering alsnog de BLAH-melding doen.

Permalink


Ja. We hebben zo’n 2200 systemen aangelegd waarvan 350 voor Waterschap Zuiderzeeland.

In 2016 zijn daar 3 systemen in Oosterwold bijgekomen. Dit zijn de zuiveringen van Daan Froger, Bosveld 1 en Marien Abspoel.

In 2017 komen daar zo’n 55 systemen bij, allemaal in Oosterwold.

Vraag ons gerust om een rondleiding bij een van deze systemen of de contactgegevens van onze klanten.

Permalink


Dat kan, vul het optie formulier opnieuw in en verstuur deze. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u ook een extra bericht naar ons te sturen met de mededeling dat er een nieuw formulier onze kant op komt. Vermeld dan altijd uw kavel nummer en naam.

Permalink


Het helofytenfilters inclusief de huisaansluiting is reeds betaald via een bijdrage aan de organisatie Buitenplaats Oosterwold.

De extra gekozen opties zoals het SMS alarm worden door Wetlantec BV rechtstreeks aan u gefactureerd na de installatie.

Permalink


Dit bericht is aangepast op 6 april 2020

Inmiddels hebben wij met het Waterschap overlegd wat voor u de makkelijkste oplossing is. Indien u een BLAH-melding heeft gedaan en u heeft zich aangemeld voor de collectieve waterzuivering, heeft u twee opties:

 1. Zelf de BLAH-melding ongedaan maken;
 2. Ons verzoeken de BLAH-melding ongedaan te maken. Wij verzamelen de BLAH-melding en maken dit collectief ongedaan bij het Waterschap.

Permalink


Voor het ontgraven van de vijver of sloot moet men een vergunning aanvragen in het omgevingsloket. De website van het Waterschap helpt u hierbij.

In tegenstelling tot individuele projecten hoeft u geen melding meer te doen van het ‘Besluit Lozing Afvalwater Huishoudens’ (BLAH). Het collectief neemt deze verantwoordelijk over en doet deze melding.

Permalink


Standaard worden de helofytenfilters geleverd met riet als primaire beplanting. Sinds enkele jaren leveren we ook wilgen als beplanting. De werking komt dusdanig sterk overeen dat de werking van het filter gegarandeerd blijft.

In sommige gevallen kunnen we gele lis planten. Vraag ons voor meer informatie.

Permalink


In principe niet.

Het kan wel voorkomen dat in de eerste weken er een muffe geur in het huis hangt, dit kan bijvoorbeeld komen doordat een sifon nog niet goed functioneert of nog niet is geïnstalleerd. Overleg dit met uw installateur.

 

 

Permalink


Nee, en klasse 3B eigenlijk ook niet.

In de tijd dat het onderzoeksbureau KIWA nog certificaten uitgaf aan decentrale systemen die tijdens testen voldeden aan een bepaalde richtlijn sprak met van klasses. Zo waren er klasse 1, 2, 3A en 3B systemen. Met het wegvallen van de certifering is de benaming ‘klasse’ eigenlijk niet meer van toepassing maar de achterliggende richtlijnen nog wel. Ofwel, de richtlijnen zijn gelijk gebleven alleen hoe men deze richtlijn noemt is aangepast. Omdat deze wijziging zo minimaal is noemt de sector nog steeds deze klasses. In Oosterwold is dat klasse 3B.

Als we naar de collectieve zuivering kijken, houden houden wij onderstaande richtlijn aan. Dit is de rechter kolom. Als we deze richtlijn ook zien als een klasse zou het logisch zijn daar een hoger nummer aan te geven, bijvoorbeeld 4B. De ‘+’ komt van het medicijnresten zuiveren.

Dus op de vraag of 4B+ bestaat kunnen wij alleen maar positief antwoorden, hetzij dat deze benamig tot op heden alleen nog door ons wordt gebruikt. We hadden natuurlijk ook kunnen zeggen ‘de rechterkolom van onderstaande tabel’, maar dat bekt wat minder goed.

Eis klasse 3B Waterlab Collectief Oosterwold
Fosfaat tot. <6 <0.2 <0.2
Stikstof tot. <60 <4.5 <4.5
Ammonium <4 <2 <1
B.Z.V. <40 <5 <5
C.Z.V. <200 <50 <40
Zwevende stof <60 <30 <10
E.coli < 1800 <500

 

Bovenstaande richtlijn is een streefwaarde die we willen behalen. Er mogen verwachtingen aan gekoppeld worden maar geen rechten. Lees hier ook meer over onze waterkwaliteit garantie.

Voor meer info over het Waterlab project klik hier.

Permalink


Tot 31 maart 2019 zal Wetlantec al het onderhoud uitvoeren. Ook zal de garantie op uw systeem tot minimaal deze periode geldig zijn.

Vanaf 1 april 2019 zal het onderhoud via de VVE moeten worden uitgevoerd. Hierover zal in 2018 een contractvoorstel worden opgesteld.

Tijdens de onderhoudsperiode tot 31 maart 2019 zal Wetlantec mogelijk ook het riet maaien van de helofytenfilters die daarmee zijn beplant. Wetlantec zal het maaien voorzien maar neemt de vegetatie niet mee. Indien u hiervoor een plek (bijvoorbeeld composthoop) heeft voorzien brengen wij het daarheen. Indien er geen plek is voorzien laten we het riet achter naast het filter.

Optioneel kunnen wij de vegetatie afvoeren.

Wij vragen u er zorg voor te dragen het gebied rondom het helofytenfilter vrij te houden van onkruid om het filter te beschermen. Wij controleren hier op en kunnen besluiten uw systeem niet te onderhouden als blijkt dat er van buitenaf veel onkruid in het systeem groeit.

Mocht u zelf onkruid zien kunt u dit ook zelf verwijderen, het is veilig om op het systeem te lopen.

Permalink


Ja, doen!

Hoe meer mensen op 1 systeem aansluiten hoe lager de investering, hoe kleiner het systeem, hoe beter de waterkwaliteit en hoe makkelijker het onderhoud. Wel vraagt dit meer afstemming.

Als u samen met uw buren of buurt wil aansluiten staan wij hier voor open, we geven u graag meer informatie.

Vraag ons naar het geven van een informatieavond in Almere via info@wetlantec.com of het contactformulier

Permalink


Voor dit project is een nieuwe BV opgericht: Collectieve Waterzuivering Oosterwold BV.

Hierbij maken wij voor de aanleg onderscheidt tussen de volgende bedrijven:

 • Exploitant collectieve zuivering: Collectieve Waterzuivering Oosterwold BV
 • Aannemer zuivering, leidingen en pompen: Wetlantec Nederland BV

Dit project volledige binnen Wetlantec uitvoeren is niet verstandig omdat we eventuele (toekomstige) problemen binnen Wetlantec zouden kunnen overhevelen naar dit project. De nieuwe BV is dus ter bescherming van de continuering van de collectieve waterzuivering. Omdat het familiebedrijf alle investeringen voor de aanleg van de zuivering voorfinanciert, is er geen enkele intentie om de collectieve zuivering voortijdig stop te zetten. Contractueel mag zij dit ook niet. Door deze constructie wordt de zuivering beschermt tegen invloeden van buiten en kan het zelfstandig operationeel blijven, ook als Wetlantec ophoudt te bestaan. Mocht in het onwaarschijnlijke geval toch gebeuren dat Wetlantec failliet gaat, zou een andere organisatie de exploitatie over kunnen nemen.

Overigens is Wetlantec een familiebedrijf dat geen vreemd vermogen in de zaak heeft. Er zijn geen enkele schulden, ook niet voor auto’s, materieel etc. Alles op de balans is dus betaald. Voor dit project zal de Collectieve Waterzuivering Oosterwold BV een lening afsluiten binnen de het familiebedrijf voor de voorfinanciering van alle hardware. Naar mate de woningen gebruik maken van de zuivering zal deze lening worden afgelost.

Als bewoners hier vragen over hebben, zijn ze van harte welkom deze te stellen via de bekende contactmogelijkheden.

Permalink


Wij proberen deze lijst met antwoorden goed bij te houden. Staat uw antwoord er niet bij, stuurt u deze vraag dan naar ons via het contactformulier. Wij zullen het antwoord dan op deze site zetten.

Permalink


Het verbruik van de elektronische componenten in een helofytenfilter ligt onder normale omstandigheden op 23,9 kWh/jaar, voor een systeem voor 6 personen.

Met een prijs van € 0,21 komt dit op ongeveer € 5,- per jaar uit.

Permalink


We rekenen met:

 • Gemiddeld 50 meter leidingwerk per kavel;
 • Eén pompinstallatie per 3 woningen;
 • Minimaal 40 woningen per fase.

Indien er meer leidingwerk nodig is of wanneer er minder huizen op één pompinstallatie worden aangesloten, kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Permalink


Het Wetlantec Helofytenfilter heeft onderhoud nodig. Onze onderhoudsploeg komt periodiek bij u langs om volgens een onderhoudsprotocol het nodige onderhoud uit te voeren.

Het onderhoud bestaat uit:

 • Drijflaag inspecties verschillende putten
 • Indien aanwezig is, drijflaag afvoeren
 • Bezinklaag inspectie septictank
 • monster bezonken sediment
 • Uitgebreide pompinspectie inclusief
 • Lichten van pomp
 • Corrosie inspectie
 • Schoonmaken pomp
 • Werking controleren pomp
 • Controle bevestiging pompsturing
 • Automatische pompsturing en werking alarmbeveiliging controleren
 • Effluent-monsternameput inspectie
 • Effluent inspectie op geur en helderheid d.m.v. een inspectiemonster
 • Helofytenzandfilter inspectie, visuele beoordeling biomassa en filterzand
 • Reinigen van de distributieleidingen op filter indien nodig
 • Maaien riet en van filter harken
 • Optioneel afvoeren en verwerken
 • Algehele controle op gebreken, corrosieschade, lekkage, schade aan omheining
 • Geheel netjes afsluiten en schoon achterlaten

 

Permalink


Dit heeft meerdere redenen waarvan wij er twee relevant achtten.

 1. bij de ontwikkeling van de plannen voor een zelfvoorzienend woongebied past het faciliteren in centrale voorzieningen niet.
 2. de Gemeente had financiële motivatie om het gebied niet aan te sluiten op een duur centraal netwerk.

Permalink


Ja. De projectorganisatie Collectieve Waterzuivering Oosterwold is goed verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid via verzekeraar Markel.

 

Schermafbeelding 2019-12-10 om 10.41.32

Permalink


Nee, nergens in het systeem zal afvalwater zichtbaar zijn. Alles speelt zich onder de grond af.

Permalink


Nee. Tenzij er (opzettelijk) zware schade aan het systeem wordt aangebracht.

Permalink


De speciaal voor dit project ontworpen pompstations verdwijnen geheel onder de grond. Het enige dat zichtbaar is zal een zwarte, ronde deksel zijn van kunststof. Naast de putdeksel zal een donkergroene, besturingskast staan waarin de elektronica van het pompstation in wordt gemonteerd. De kast is van het materiaal RVS.

Over de deksel kun je gewoon lopen, fietsen of met een grasmaaier rijden. Je kunt er niet met een auto over rijden.

Schermafbeelding 2019-12-10 om 20.12.12

 

 

 

 

Permalink


Nee, omdat er geen water aan de oppervlakte komt is er geen broedplaats voor muggen(larven).

Ook is het helofytenfilter onaantrekkelijk voor ratten en muizen.

Permalink


Om onze privacyverklaring te lezen, klikt u op deze link.

Permalink


De concentratie decentrale zuiveringen in Oosterwold wordt de komende jaren hoger dan waar dan ook in de wereld. Dit is uniek maar ook een uitdaging. Om beleid te stellen heeft het Waterschap een doelvoorschrift opgesteld waarin de maximale waarde van 6 parameters wordt omschreven. Deze waarden worden gemeten in het gezuiverde afvalwater dat de kavel verlaat.

Deze gestelde eis is in vergelijking met de rest van Nederland erg hoog. Deze eis, ook wel norm genoemd, staat bekend onder de klasse 3B norm.

Dit betekent echter niet dat de waterkwaliteit gegarandeerd goed is als er duizenden systemen in Oosterwold straks net onder de norm lozen. Het ontvangende oppervlakte water zal een hoge concentratie van nutriënten bevatten van bijvoorbeeld parameters die niet in de norm zijn vastgesteld. Matig of slecht functionerende zuiveringen zullen de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.

Om voor langere termijn de juiste waterkwaliteit te waarborgen is het raadzaam een zuivering te kiezen die onder wisselende omstandigheden een stabiel hoog rendement levert. In de regel komt dit neer op een verticaal doorstroomd helofytenfilter. 

Bekijk hier de pagina die specifiek gaat over de waterkwaliteit in Oosterwold.

 

 

Permalink


Nee. Omdat het afvalwater onder de oppervlakte in het helofytenfilter wordt gepompt komt het niet in aanraking met de koude buitenlucht voor het in het filtersubstraat infiltreert.

Permalink


Deelname aan dit project levert veel voordelen op. Hieronder staan de voor- en nadelen.

Voordelen

 • Garantie op waterkwaliteit, geen risico met individueel systeem;
 • Goedkoper dan een individueel klasse 3B systeem;
 • Verbeterde werking, minder belasting op milieu;
 • Gegarandeerde service door professionele partij, 25 jaar lang;
 • Online bewaking van gehele zuivering, supersnelle actie als er iets mis is;
 • Geen zuivering in eigen tuin, dus geen onderhoud en aanleg;
 • Geen zuivering in eigen tuin, dus meer vierkante meters tuin;
 • Kleinere eenmalige investering, meer geld over voor andere zaken;
 • Mogelijkheid tot hergebruiken gezuiverd water;
 • Geen graaf of renovatiewerk in eigen tuin aan zuivering gedurende 25 jaar.

Nadelen:

 • U kunt niet besparen op eventuele zelfbouw of niet-reguliere systemen.

Permalink


Zelden. Er is slechts 1 component met draaiende onderdelen, dit is de RVS dompelpomp. Deze pomp heeft bij ons garantie en gaat onder normale omstandigheden tot wel 10 jaar mee. Als deze pomp niet goed functioneert, hetzij door een stroomstoring hetzij door een defect zal er een storing optreden.

De storing kunt u vroegtijdig herkennen aan het rode signaal lampje op de sturingskast. Optioneel breiden wij uw systeem uit met een sms alarmering waarmee storing op afstand worden gesignaleerd en er snel kan worden ingegrepen.

Permalink


De natuurlijke en decentrale zuivering zal worden gebouwd op basis van een combinatie tussen een technische IBA en een helofytenfilter. Door deze combinatie worden de nadelen van elk individueel systeem geëlimineerd en wordt er een sterk verbeterde waterkwaliteit behaald. Door middel van sensoren wordt de zuivering online gemonitord zodat er optimale aansturing kan plaatsvinden. De omvang van de installatie is afhankelijk van het aantal gebruikers. De installatie zal groeien naar mate er meer gebruikers komen.

 

 

Permalink


De planten op het helofytenfilter sterven bovengronds af, maar niet ondergronds, de wortels gaan in winterrust. De zuivering vindt hoofdzakelijk plaats door de bacteriën en micro-organismen.

Doordat het afvalwater relatief warm is en omdat het filter door de planten beschermd wordt tegen vorst zal de temperatuur in het helofytenfilter niet dusdanig sterk dalen dat de werking dusdanig achteruit gaat dat de beoogde waterkwaliteit niet behaald wordt.

Permalink


De zuivering komt op kavel M001. Dit is een kavel van de Gemeente Almere. Collectieve Waterzuivering Oosterwold BV zal voor een lange periode de grond huren voor het gebruik van de zuivering.

Locatie zuivering

 

Permalink


2 jaar volledige garantie en onderhoud op alle onderdelen
10 jaar garantie op de betonput
15 jaar garantie op het geleverde folie
10 jaar waterkwaliteit garantie

Sommige garanties kennen enkele voorwaarden. Deze staan omschreven in onze algemene voorwaarden, offertes of kunnen worden opgevraagd.

 

Permalink


Ja, een helofytenfilter is extreem robuust. Zo kan het lang zonder water en toevoer van nutrienten zonder in een status te raken waarin het niet meer functioneert.

Wel dient u er rekening mee te houden dat u na de eerste maanden er zorg voor draagt dat de beplanting voldoende water krijgt.

 

 

Permalink


De maandkosten voor een aansluiting op het collectieve klasse 4B+ zuivering liggen tussen de € 25,85 en € 45,23 incl. btw. De prijs is afhankelijk van het aantal personen. Deze tarieven zijn vergelijkbaar of lager dan die van een individueel systeem uitgaande van een zo goed mogelijk vergelijkbare situatie. Neemt u alle kosten mee die gemoeid zijn met onderhoud, energie, storingen en renovatie, dan is de collectieve zuivering goedkoper zowel per maand als bij de eenmalige aanschaf. Er zijn nog meer voordelen zoals een waterkwaliteit garantie, het niet hebben van een eigen zuivering in de tuin en de extreem lage risico’s die aansluiten op het collectief met zich mee brengt.

Het eenmalige aansluit tarief voor aansluiting op de collectieve zuivering is € 6.920,- incl. btw. Dit is € 5.719,01 excl. btw. (prijspeil 1 mei 2022, informeer tijdig naar de actuele prijzen)

Er zullen drie tarieven komen:

 • Tarief 1 is voor eenpersoonshuishoudens: € 25,85 incl. btw;
 • Tarief 2 is voor meerpersoonshuishoudens (2-6 personen): € 45,23 incl. btw;
 • Tarief 3 is voor meerpersoonshuishoudens (meer dan 6 personen) en zakelijke gebruikers: n.o.t.k. Hierbij is uitgangspunt dat per inwonerequivelent (meerdere bezoekers, clienten, werknemers etc. gelden samen als 1 inwonersequivelent) de kosten € 19,22 excl. btw bedragen.

Voor alle drie tarieven gaan wij uit van een fair use policy. Dit betekent dat wij voor tarief 1 ervan uitgaan dat er ook echt maar één persoon de kavel bewoont en dat er voor tarief 2 niet meer dan zes personen gebruik maken van de aansluiting. Indien er op één kavel meerdere woningen en/of B&B’s staan geldt dat mogelijk als meerdere tarieven. Vraag ons naar uw specifieke tarieven.

Prijzen zijn reeds geïndexeerd. Bovenstaande prijzen zijn prijspeil mei 2022. Gezien de stijging in grondstofprijzen en dergelijke is het raadzaam te informeren naar de actuele prijzen.

Permalink


Afhankelijk van het type systeem kan zelf het ledigen zonder het vrijkomen van geur worden uitgevoerd.

Permalink


Het helofytenfilter berust voor een groot deel op bacteriële zuivering. U begrijpt ook dat het doorspoelen van een frituurvet of brandstof niet wordt gewaardeerd door de bacteriën in uw systeem. En dat de bacteriën zich beter voelen bij biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel dan het gebruik van chloor of bleekproducten. Ten alle tijden geldt dat (overmatige) lozing van bacterie dodende middelen en stoffen kan leiden tot een verminderde werking van het systeem. De garantie is ook afhankelijk van uw lozing op het systeem.

Hoe minder van deze ‘bacterie-dodende’ stoffen, hoe minder onderhoud u heeft op langere termijn of hoe langer uw systeem mee gaat. Duurzaamheid loont dus.

Bekijk onze handleiding voor meer informatie wat wel en wat niet in het filter mag en wat u moet doen bij een storing. Let op: voor de Buitenplaats zijn alternatieve afspraken gemaakt over het onderhoud & garantie. Kijk ook eens bij dit antwoord.

Kijk ook op http://www.nietinhetriool.nl/ voor meer informatie over wat wel en wat niet mag worden geloosd.

 

Bekijk ook de flyer van RIONED over wat wel en niet in het toilet mag.

Flyer alle thema s

Permalink


Voor het kunnen lozen van uw afvalwater betaalt u een eenmalig tarief van € 5.990,- incl. btw en een maandtarief afhankelijk van uw gezin-samenstelling en/of zakelijk gebruik. Dit maandtarief is inclusief de volgende kosten:

 • Garantie op waterkwaliteit;
 • Kosten voor aanleg;
 • Onderhoud aan zuivering:
  • Standaard onderhoud (inspecties, groenbeheer);
  • Uitgebreid onderhoud (vervangen van onderdelen);
  • Periodiek legen van putten;
 • Onderhoud aan pompstations;
 • Bijvullen doseermiddelen;
 • Energiekosten zuivering;
 • Energiekosten pompen;
 • Analyses waterkwaliteit;
 • Kosten voor pacht van de grond;
 • Renovatiekosten;
 • Verwijderingskosten na 25 jaar;
 • Administratiekosten en data kosten
 • Vervangen pompen pompstations (slijtage of fabrieksfouten);
 • Online monitoring mini gemalen en zuivering incl. datakosten en kosten online tools.

Permalink


Voor gezonde mensen is het water absoluut veilig. Het systeem zuivert tot 99% van de afvalstoffen uit het water. Bepaalde opgeloste stoffen zoals medicijnresten, virussen, hormonen en bepaalde mineralen kunnen doorspoelen en bij vatbare mensen complicaties geven indien er een substantiële hoeveelheid wordt gedronken. Het water mag om deze reden dan ook niet worden gebruikt voor consumptie of irrigatie waardoor het in aanraking met mensen kan komen.

Permalink


Ja. We hebben standaard oplossingen voor het opvangen en gebruiken van hemelwater. Afhankelijk van uw wens en budget leveren we drie opties:

Optie 1 – simpel doeltreffend systeem voor irrigatie tuin
Optie 2 – systeem voor kleinschalig binnen gebruik
Optie 3 – systeem voor uitgebreid binnen gebruik

Download hier onze aanbieding speciaal voor Oosterwold 

vraag Wetlantec altijd naar de laatste prijzen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit document. 

 

 

Permalink


Ja!

We hebben diverse systemen op de markt vergeleken en uitgerekend wat deze systemen per maand zouden kosten als men de aanschafprijs en exploitatie per maand zou betalen. Dit is natuurlijk lastig vergelijken, omdat de collectieve zuivering alle kosten rondom onderhoud, garanties, risico, afschrijving, monitoring etc. inclusief heeft. Het is ook moeilijk vergelijken omdat de collectieve zuivering een veel hogere waterkwaliteit nastreeft. In die zin is het dus appels met peren vergelijken, maar om toch een vergelijk te maken hebben wij drie scenario’s uitgerekend als individueel alternatief op de collectieve zuivering:

 1. Situatie 1 = een individueel helofytenfilter 3B incl. servicecontract basis, servicecontract met garanties en vervangende onderdelen, online bewaking en renovatie. Omdat het een helofytenfilter betreft rekenen we ook een post voor de grond alsof we dit zouden moeten pachten. Dit is voor wat betreft het collectief de beste vergelijking (hoge prijs/laag risico);
 2. Situatie 2 = een eerlijk geprijsde individuele technische IBA 3B incl. servicecontract, garanties, online bewaking en renovatie;
 3. Situatie 3 = een scherp geprijsde individuele technische IBA 3B met zo min mogelijk aanvullende diensten maar wel met de basis kosten zoals post voor renovatie, onderhoud, energie en een (lage) post voor storingen of onvoorziene kosten. (lage prijs/hoog risico).

In de afbeelding hieronder is te zien dat in situatie 3 het maandtarief net zo hoog is als het tarief 2 (meerpersoons) voor het collectief. Let op: deze prijzen zijn exclusief btw.

prijs vergelijk IBA Helofytenfilter

Zijn er dan geen situaties te verzinnen waarbij een individuele zuivering goedkoper is?

Ja, hieronder staan enkele voorbeelden:

 1. Indien men overgaat op composttoiletten voor het zwarte water en het grijze water in een zelfgemaakt helofytenfilter loost;
 2. Indien men een tweedehands zuivering of een zuivering van inferieure kwaliteit aanschaft;
 3. Indien men met gaat clusteren met de buren of buurt. Hierbij zullen de aanschafkosten alsnog aanzienlijk hoger zijn maar vermoedelijk de maandlasten iets lager.

Zijn deze kosten dan wel representatief? Wat geeft een Waterschap of Hoogheemraadschap dan jaarlijks uit aan een technische IBA?

Zie hieronder de jaarlijkse uitgave die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt voor het beheer en onderhoud van hun IBA’s. De kosten zijn per jaar. Lees hier het hele document.

 

Schermafbeelding 2019-09-30 om 19.12.34

Permalink


Dat mag overal. Het helofytenfilter is aangemerkt als nutsvoorziening en mag daarmee buiten de roodkavel worden geplaatst.

 

Permalink


Het systeem kent een initiële technische levensduur van circa 15 jaar. Na deze periode jaar zal het filtersubstraat moeten worden vervangen waarna het systeem tot nog eens 15 jaar functioneel blijft.

Afhankelijk van het gebruik en het onderhoud dient het systeem na 30 jaar mogelijk geheel vervangen te worden.

Permalink


De prijzen zullen niet wijzigen anders dan een eventuele jaarlijkse indexering van 0% tot maximaal 2% en een inflatiecorrectie conform gegevens CBS, indien van toepassing. Deze indexering is op basis van veranderende (grondstof/energie/loon) kosten en is nodig om verhoging van onze kosten in de toekomst te kunnen betalen. Net als alle andere nutsbedrijven zullen wij niet hoger indexeren dan strikt noodzakelijk.

 

 

Permalink


De moerasplanten en bloemen leven onder andere van de, wat wij noemen, afvalstoffen in het afvalwater. Zij groeien hier op en nemen bepaalde stoffen op. Bij directe consumptie kunnen deze stoffen in een uitzonderlijk geval weer in het lichaam komen wat op zijn beurt weer in een uitzonderlijk geval tot complicaties kan leiden. De planten en bloemen van het helofytenfilter zijn bij contact veilig. Het plukken van bloemen wordt verboden om de groei van de planten niet te hinderen en zo de werking van het systeem te verstoren.

Permalink


Nee. Al onze systemen zijn in principe geurloos.

Permalink


Het Waterschap stelt een hoge verwachting aan het rendement van de zuiveringen in Oosterwold. Onderdeel hiervan is de eis van maximaal 6 mg fosfaat per liter geloosd afvalwater. Technische IBA’s zijn in principe niet in staat fosfaat te binden cq te verwijderen. Alleen door het toevoegen van extra (technische) componenten kan het rendement worden behaald.

In de markt staat het helofytenfilter bekend als het best presterende zuiveringssysteem in het buitengebied. De ruimtelijke opzet van Oosterwold geeft voldoende mogelijkheden voor het plaatsen van een helofytenfilter. Het systeem kan immers op allerlei manieren worden ingepast.

Naast een minder (betrouwbaar) rendement vragen Technische IBA’s meer stroom en meer onderhoud.

Permalink


Dit project is voor 25 jaar vastgelegd en uitgewerkt. Na 25 jaar wordt er opnieuw naar de relevantie gekeken en naar de financiële haalbaarheid. Het is niet zo dat exact na 25 jaar de zuivering niet meer werkt. Wij garanderen alleen dat de zuivering het minimaal 25 jaar blijft doen. Daarna kan het zijn dat er grote aanpassingen of uitbreidingen gewenst zijn of dat de installatie ontmanteld mag worden.

Het kan – bijvoorbeeld – zo zijn dat de Gemeente Almere over 25 jaar besluit alsnog riolering aan te leggen waarop aangesloten moet worden als dit project eindigt (of eigenlijk: wanneer het voor u op dat moment van toepassing zijnde zuiveringssysteem technisch afgeschreven is). Indien er nu voor het collectief wordt gekozen ligt de infrastructuur er al en wordt een enorme investering bespaard.

De te verwachten technische levensduur van de persleidingen en pompstations putten ligt ver boven de 25 jaar en kan dus na 25 jaar nog gebruikt worden.

 

Permalink


Nee, het dier zal hier weinig last van hebben. Wel kan het de zuivering aantasten als het dier over de zuivering loopt of de planten met wortels en al uit de zuivering trekt. Voorkom schade en scherm uw zuivering af voor dieren.

Kies bijvoorbeeld voor een houten randafwerking of draag zelf zorg voor een duidelijke rand rondom het filter.

Permalink


Niet in het bijzonder. Het advies is wel de dieren er niet opzettelijk van te laten eten.

Permalink


Als u aansluit op de collectieve zuivering sluit u een grondgebonden contract af. Indien u verhuisd zullen de nieuwe bewoners automatisch uw contract overnemen.

Mocht uw woning leeg komen te staan kunt u een tijdelijke ontzegging van de maandlasten aanvragen. Dit kan alleen als de woning langer dan drie maanden leeg staat en in die periode nog op uw naam staat. Zodra de nieuwe bewoners het pand in eigendom krijgen, start de betaling weer. U kunt uw contract ook beëindigen en de nieuwe bewoners attenderen op de aansluitmogelijkheid. Aan het opnieuw samenstellen van het contract zijn kosten verbonden.

Permalink


De zuivering zal minimaal voldoen aan de eisen die het Waterschap Zuiderzeeland stelt aan gezuiverd afvalwater dat geloosd wordt in oppervlaktewater. Deze eis staat ook wel bekend als de IBA 3B norm.

Door aan te sluiten op de gemeenschappelijke zuivering bent u verzekerd van het behalen van deze 3B norm. Wij verwijzen naar de serviceovereenkomst voor alle voorwaarden.

Deze garantie betekent natuurlijk niet dat u gevrijwaard bent van uw verplichting zorgvuldig met de zuivering om te gaan.

Permalink


De planten worden onderhouden door Waternet. Afhankelijk van de plantensoort wordt deze periodiek gemaaid of gesnoeid. Het groenafval wordt verwerkt in de biogasinstallatie of gecomposteerd.

Permalink


Het Waterlab is een initiatief van Team Oosterwold, Waterschap Zuiderzeeland en de Gemeenten van de Flevopolders. Het initiatief heeft als doel om bedrijven uit te dagen een zuivering aan te leggen die beter presteert dan een klasse 3B.

De natuurlijke zuivering voor dit project is aangemeld voor het Waterlab project. Diverse betrokken partijen hebben zich al aangemeld als – mogelijke – toekomstige gebruiker waaronder de Gemeente en het bestuur van één van de kavelwegen. Eind juni 2019 is bekend gemaakt dat dit project in aanmerking komt voor het Waterlab project.

Nu het project in aanmerking komt zal er door een onafhankelijk onderzoeksbureau metingen worden gedaan aan de zuivering. Deze metingen zijn belangrijk om de werking te controleren en de systemen beter af te stellen. Deze metingen zijn duur, maar worden dus kosteloos ter beschikking gesteld aan de collectieve zuivering. Het Waterlab stelt daarnaast een kleine vergoeding beschikbaar van in totaal € 2000,- per project per jaar. Dit zal worden verdeeld over de gebruikers.

Lees hier meer over het Waterlab.

 

Permalink


Ja. Het helofytenfilter van Centrumeiland zal beschikbaar worden gemaakt voor wandelaars en mogelijk ook voor fietsers. Op de speciaal daarvoor aangelegde paden kan hiervan gebruik worden gemaakt. Zwaar verkeer is niet mogelijk.

Permalink


Een veel gehoord argument om niet met de buren aan te sluiten op een zuivering, is dat men niet weet wat de buren lozen.

Door deze centrale manier van zuiveren hebben bewoners te maken met het lozingsgedrag van de buren. Hetzij via een gedeeld pompstation met de buren, hetzij omdat iedereen op één zuivering zit aangesloten. In de basis betekent dit dat als de buurman iets loost op het systeem dat niet mag, iedereen daar last van kan krijgen. In de praktijk blijkt dit erg mee te vallen omdat de zuivering erg groot is en niet afhankelijk is van enkele lozingen. In tegenstelling tot een individueel systeem kan deze zuivering tegen een stootje. Blijkt dat er toch iets geloosd wordt dat niet mag, is het vaak makkelijk traceerbaar en zullen wij in gesprek gaan met die bewoner.

Belangrijk blijft wel dat men de zuivering goed behandelt. In principe zijn de lozingsvoorwaarden gelijk aan die van een individueel systeem: dus alleen huishoudelijk afvalwater en geen chloor of bleek etc.

Indien u twijfelt over of uw lozing wel voldoet aan de voorwaarden kunt u contact opnemen. Voorbeeld: u wilt een kapperszaak beginnen waar haar geverfd wordt, kan dat geloosd worden? Voorbeeld: u heeft een atelier waar u schildert of schilder cursussen geeft, mag het spoelen van de kwasten geloosd worden?

Wij zullen bij het versturen van de serviceovereenkomst een handleiding c.q. lozingsvoorschriften uitreiken waarop duidelijk staat wat wel en wat niet geloosd mag worden. Voor ingebruikname van de zuivering worden er informatieavonden georganiseerd waar we hier dieper op in kunnen gaan.

 

Permalink


CWF gelecek için en güçlü çözümlerdir; tüm tipteki atık suları doğal yöntemlerle çözebilen çevre dostu, sürdürülebilir ve kabul edilebilir sistemlerdir. Atık su mineral yatağın üzerine bir pompa vasıtasıyla gönderilir, su sazlık bitkilerin köklerine doğru süzülme başlar. Burada okside olup, besin olarak tüketip daha az zararlı olan moleküllere parçalanır. Filtre dolgusu altında, su drenaj borularına alınır ve buradan filtreden süzülür. Sazlıklar sonbaharın son aylarında biçilmiş olsalar bile kökler toprağın altında kaldığından kış aylarında, soğuk koşullarda aktif kalır.

Permalink


Ja, technisch gezien is het mogelijk te lopen op het systeem en hier dan ook te spelen. Spelende kinderen kunnen het systeem echter beschadigen waardoor toegang buiten de paden sterk ontmoedigt moet worden.

Permalink


IPU kompakt bir atık su arıtma ünitesidir. Toprağın altına gömülü tasarlanır, 4 kişiden 500 kişiye kadar kapasitelerde kurulabilir.

Permalink


IPU’nun arıtma mantığı aerobik ve anaerobik proseslerin kombinasyonudur. CWF sistemlerinden farkı; kompakt yapısı, polipropilen tankların birbirine bağlanıp atık suyun sıralı tanklardan geçişinin sağlanmasıdır. Bu şekilde suyun etkili bir şekilde arıtımı sağlanır.

Permalink


Nee. Alleen op de daarvoor bestemde paden is het toegestaan te recreëren.

Permalink


Bu durum tamamen siyah ve gri su miktarları, sıcaklık, kullanılacak sazlık bitkileri gibi koşullara bağlıdır. Ancak genel kural olarak: evsel atık suda CWF, 4 kişilik bir aile için 16- 20 m2 arası olmalıdır. Günde 50 kişi ağırlayan bir kamp alanı için 170 m2 filtre alanı yeterlidir, önünde bir tampon tankla bu alan 140 m2’ye kadar düşebilir.

Permalink


De levertijden voor onze materialen bedragen circa 3-4 weken. We kunnen met diverse ploegen tegelijk werken en zij  daarmee ook flexibel naar u toe.

Permalink


CWF için ön arıtma sistemi bir çöktürme tankıdır. Burada askıda katı maddeler tankın dibine çökecektir. Bu tank biyolojik olarak aktif haldedir, yani sudaki do

0ğal gelişen bakteriler besinleri daha az zararlı formlara indirger.

Permalink


Çürütücü tank daha büyük bir ön arıtma sistemidir, büyüklük ve hacme göre daha çok kentsel uygulamalarda kullanılır. Pek çok uygulamada birbirine bağlı iki veya üç odacığa ayrılmakta, bu sayede atık su çökmekte ve arıtım başlamaktadır.

Permalink


Ön arıtma sistemleriyle aynı uygulamalardır, tek fark sedimentasyon tankında biyolojik aktivite yoktur, ölçüleri değişken olabilir.

Permalink


İki seçenek vardır, betonarme depo veya PP / PVC (plastik depolar). Betonarme depolar daha ucuza mal olsa da, depoyu yerleştirmek sıkıntılıdır. Bu sebeple plastik depolar daha uygun olabilir, yerleşimi daha kolaydır ve 20 yıl sonunda daha kırılgan olabilir, dayanımları düşüktür.

Permalink


Hayır, CWF sistemleri doğru tasarlanıp ve inşa edilirse, bakımları düzgün yapılırsa asla koku üretmez.

Permalink


Hayır, sistemde onlar için besin olacak hiçbir şey oluşmaz, bu tamamen doğal bir sistemdir.

Permalink


Helofytenfilters zijn natuurlijke systemen. Producten die u gebruikt op basis van natuurlijke ingredienten kunnen goed worden afgebroken in de systemen. Logischerwijs zijn moeilijk of niet-afbreekbare ingredienten slecht voor het systeem.

Ondanks dat de systemen erg robust zijn is het dus beter om bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar wasmiddel te gebruiken en de wasverzachter niet te gebruiken.

Een lijst met welke stoffen u kunt gebruiken in de systemen vind u op pagina 19 van het Handleiding helofytenfilters voor IBA-systemen.

 

 

Permalink


Hayır, bazen yeşil olanları hayvanlar tarafından yenebilir, ancak bu herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Genel olarak hayvanları birer çit vasıtası ile CWF’den uzak tutmanızda fayda vardır.

Permalink


Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het beplanten van helofytenfilters met eetbare gewassen. Omdat de vervuiling van het afvalwater wordt bepaald door meerdere mensen is het af te raden gewassen te telen op het filter.

Permalink


Bir CWF sistemi doğru çalışması ve garanti şartları için bakım gerektirir. Sistemin bakımını kendiniz yapabilir veya sertifikalı bir bakım firmasına bırakabilirsiniz (önerimiz).

Yılda bir defa yapılması gereken işler:

 • Pompa kontrol: çek valf temizliği, kirin ve yüzen maddelerin temizliği, pompa temizliği, korozyon ve diğer zararlar için kontrol, güç kaynağı kontrolü
 • Çürütücü tank kontrol: ölçüm ve tank dibine çöken kısımdan numune alımı, temizlik ve zarar durum kontrolü
 • Filtre kontrol: filtre yatağı ve çakılların temizlik kontrolü, sazlıkların görsel durum kontrolü, mümkünse filtre yatağından numune alınması, sonbaharda sazlıkların biçilmesi ve filtrenin kış ayı için korunması
 • Çıkış suyu kontrol: temizlik kontrolü, çökelti kontrolü, numune alımı, koku ve berraklık kontrolü
 • Genel durum kontrolü

Permalink


Bir IPU sistemi doğru çalışması ve garanti şartları için bakım gerektirir. Sistemin bakımını kendiniz yapabilir veya sertifikalı bir bakım firmasına bırakabilirsiniz (önerimiz).

Yılda ortalama bir defa ilgilenilmesi gereken konular:

 • Pompaların kontrolü: çek valf temizliği, kirin ve yüzen maddelerin temizliği, pompa temizliği, korozyon ve diğer zararlar için kontrol, güç kaynağı kontrolü
 • Çürütücü tank kontrol: ölçüm ve tank dibine çöken kısımdan numune alımı, temizlik ve zarar durum kontrolü
 • Diğer tank kontrolleri: yüzen kirliliklerin kontrolü ve uzaklaştırılması, seviye kontrolleri
 • Filtre kontrol: filtre yatağı ve çakılların temizlik kontrolü, sazlıkların görsel durum kontrolü, mümkünse filtre yatağından numune alınması, sonbaharda sazlıkların biçilmesi ve filtrenin kış ayı için korunması
 • Çıkış suyu kontrol: temizlik kontrolü, çökelti kontrolü, numune alımı, koku ve berraklık kontrolü

Permalink


Gezuiverd afvalwater bevat vaak een hogere concentratie van bepaalde ongevaarlijke (voedings-)stoffen dan het ontvangende oppervlaktewater. Deze stoffen kunnen zorgen in een enkel geval door eutrofiëring voor een afname van biodiversiteit rond het lozingspunt (algen, eendenkroos). In het geval van Centrumeiland zal het ontvangende water echter dusdanig groot zijn dat lozing geen bezwaar kent.

Permalink


Hayır, filtre üzerinde açıkta su bulunmaz, bu sayede sinekler alan üzerine yumurta bırakamazlar. Bazı sazlık bitkileri kokuları sebebiyle bazı böcekleri çekebilir ancak etkisi minimaldir.

Permalink


Çıkış suyu arıtma ünitesi çıkışında elde edilen sudur. Normal şartlarda bu su yeraltı kaynak suları gibi temiz ve berraktır.

Permalink


Ja, daar staan wij voor open. We kunnen een huur of huur-koop overeenkomst sluiten waarbij u een jaarlijks bedrag betaald voor het gebruik van het systeem en het onderhoud. We sluiten dan een overeenkomst waarin we het aantal jaar vaststellen waarin u het systeem wenst af te betalen en het niveau van onderhoud dat u wenst. Mocht u tussentijds het systeem willen afkopen doen we daar niet moeilijk over, dat kan altijd.

Permalink


Giriş suyu arıtma sistemine yönlendirilen sudur, normalde evsel atık sular giriş suyunu oluşturur, yoğun kokulu ve grimsi renktedir.

Permalink


En küçük ünite (5 kişilik) yaklaşık 450 kWh enerji tüketir. Bu da yaklaşık yılda 120 ₺’dir. Daha büyük ünitelerde tüketim biraz daha yüksektir.

Permalink


Küçük bir CWF sistemi yılda yaklaşık 5 kWh enerji tüketir. Bu da yaklaşık yılda 5 ₺’nin altındadır. Daha büyük ünitelerde tüketim biraz daha yüksektir.

Permalink


Evet, sazlıkların kök kısmı kış ayları boyunca aktiftir, ancak filtre donma ve kar yağışından korunmalıdır.

Permalink


Sazlık bitkilerinin kullanılarak su arıtma yönteminin genel adıdır. CWF buna sadece örnek bir çalışmadır.

Permalink


Een helofytenfilter zuivert het afvalwater dichtbij de bron. Het water stroomt vanaf de huizen onder vrij verval naar de pompinstallatie vanwaar het in enkele malen per dag over het filter wordt gepompt. De pompen van het helofytenfilter staan dus maar een klein deel van de dag te draaien. Voor 1 helofytenfilter is maar 1 pomp nodig. Voor een centraal systeem wordt het water met een grotere pomp onder druk gebracht en ver weg gepompt. Indien de ontvangende rioolwaterzuivering niet in de buurt ligt wordt het water vaak nog een aantal malen verpompt om het op locatie te krijgen. Eenmaal bij de zuivering aangekomen wordt het water behandeld wat op haar beurt weer veel energie vraagt. Al met al een flinke energiepost dus in vergelijking met die ene pomp van het helofytenfilter.

Ook kan het zijn dat het rioolstelsel tussen Centrumeiland en de centrale waterzuivering vergoot dient te worden om al het afvalwater te kunnen vervoeren. Ook dit wordt bespaard als er een helofytenfilter wordt gebouwd.

Naast de energiebesparing biedt het natuurlijke planten systeem ook een CO2 voordeel op, echter komt er bij de biologische zuivering van afvalwater ook weer CO2 vrij.

Permalink


Suyun filtre yatağından yavaşça süzülme prosesidir.

Permalink


The constructed wetland filter is a powerful solution for the future, an environmental friendly, sustainable and multi-applicable way to purify all kinds of waste water in a natural way.

The waste water is pumped into the top of the sand filter, from where it percolates through the root zone of the reeds, where it gets oxydized and the nutrients broken down into smaller mostly harmless molecules. At the bottom of the filter, the water enters the drain pipes and is being conveyed into an infiltration bed.  Although the reeds are mown in late fall, the root zone remains active in winter, so the system remains active under cold circumstances.

Permalink


An IPU is a very compact waste water purification unit, that can be installed under ground, with a capacity between 4 and 500 people.

Permalink


The purification process of an IPU, is based on a combination of aerobic and anaerobic processes, that occur at the same time. The major difference with CWF’s are that an IPU is a very compact structure, composed of polypropylene tanks, linked together, in which the waste water is being pumped from one tank to the other and being aerated mechanically. By doing so, the waste water is being treated efficiently.

Permalink


This depends completely on the circumstances, like amounts of black and grey waste water, temperature, reedplants etc. But as a rule of thumb: a domestic CWF, for a four person household, should be around 16-20 m2. For a campground with 50 guests per day it should be around 170 m2, with a buffer tank probably 140m2.

Permalink


The pumping shaft should be big enough to enable the pump to move the daily amount of waste water coming in, to the filterbed in approximately 4 to 5 times, this is important with regard to the danger of clogging the infiltration piping.

Permalink


A pre-treatment facility is a storage tank that offers the suspended solids in the waste water the time to settle on the bottom of the tank. The facility is biologicaly active, meaning that bacteria are present and processing polluting components into less harmful nutrients.

Permalink


A septic tank is a larger pre-treatment facility, is has to comply with governmental regulations regarding size and volume, and is in most occasions divided into two or three chambers that are interconnected and in which the waste water can settle and start the digesting process.

Permalink


Strictly spoken it is the same as a pre-treatment facility, with as only difference that a sedimentation tank does not have to be biological active and is not prescribed to have a certain size.

Permalink


There is a choice between concrete and man made materials like polypropylene or PVC. (the plastics). The concrete is usually a little cheaper, but takes more effort to put in place due to its weight, the plastics are cheaper, and are easier to place, but are more vulnerable, specially PVC gets brittle after twenty years underground.

Permalink


No, the constructed wetland filters produce no odours, if well designed and correctly built and maintained.

Permalink


No, there is nothing to eat for them, its an all natural environment, so the CWF does not attract animals or insects.

Permalink


No, when small amounts of green are eaten it would not make a difference, but in general it is recommended that you keep animals out of the CWF, with some kind of fencing, specially when the reed plants are still small.

Permalink


A CWF serving the waste water of up to four people, would cost approximately between $ 9,000 -$ 12,000 (including infiltration bed), yearly maintenance will total approx. $ 250  depending on location and size. Larger systems have different prices, please contact us for a quote.

Permalink


A small IPU (up to five people daily load) will cost approx. Between $ 8,000 and 11,000 (including infiltration bed), yearly maintenance will total approx. $ 350  depending on location and size. Larger systems have different prices, please contact us for a quote.

Permalink


The price of a septic tank ( 4000 or 5000 litres) varies between $ 3,500 and $ 4,500, depending on soil conditions and location.

Permalink


A CWF requires some maintenance to guarantee correct functioning and operation. There is always the choice to do it yourself or leave it to a certified maintenance company (which we recommend).

Main issues that have to be dealt with (once a year) are:

 • Pumpshaft inspection: check cleanliness, remove dirt and floating substances, clean the pump(s), check for corrosion and damages, check electronics and power supply.
 • Check septic tank: measure and sample sedimentation on the bottom of the tank, check for cleanliness and damages.
 • Filter inspection: Check for cleanliness of the filtersand, gravel and drains; visual inspection of the reedplants, if necessary sample the filter material. Mow the reed in fall and cover the filter for the winter period.
 • Effluent shaft: Check for cleanliness, remove sediments, sample effluent and check for smell, and clarity.
 • Final inspection of the whole system: check for damages, leaks, smell and fencing.

Permalink


An IPU requires some maintenance to guarantee correct functioning and operation. There is always the choice to do it yourself or leave it to a certified maintenance company (which we recommend).

Main issues that have to be dealt with (once a year) are:

 • Inspection of all pumps: check cleanliness, remove dirt and floating substances, clean the pumps, check for corrosion and damages, check electronics and power supply.
 • Check septic tank: measure and sample sedimentation on the bottom of the tank, check for cleanliness and damages.
 • Digestion tanks: check for floating dirt and remove it, inspect for damages and fluid levels.
 • Effluent shaft: Check for cleanliness, remove sediments, sample effluent and check for smell, and clarity.
 • Final inspection of the whole system: check for damages, leaks and smell.

Permalink


For a simple septic tank, it would cost approx. $ 125 (Excluding pumping) for an ICU it might total $ 350 and for a CWF you are looking at approx. $ 250, but these numbers can vary due to location and accessibility issues.

Permalink


No, there is no open water on top of the filter, so the mosquitoes cannot put their eggs there. Some reed plants ,may attract insects due to their smell, but the effect will be minimal.

Permalink


Effluent is the treated water that comes out of a purification unit. Normally it is fairly clean and clear, like groundwater.

Permalink


Influent is the substance that flows into the purifier, normally domestic waste water, smelly and grey.

Permalink


The smallest unit uses approx. 450 kWh/year roughly between $ 60 and $ 75  per year. Larger units use slightly more.

Permalink


A small CWF uses approx. 5 kWh/year, roughly $ 1 per year. Larger systems use slightly more energy.

Permalink


Yes, the root zone of the reeds will remain active during the winter period, but the filter needs to be protects from snow and frost.

Permalink


A general name for a water treatment system using reed plants. A CWF is just one example.

Permalink


It is the process of water slowly moving down through the filter materials.

Permalink


O filtro wetland construído é uma solução poderosa para o futuro, uma forma amiga do ambiente, sustentável e versátil ​​para purificar todos os tipos de águas residuais de uma maneira natural.

A água residual é bombeada para o topo do filtro de areia, de onde se infiltra através da zona das raízes das plantas específicas, onde é oxidada e os nutrientes decompostos em moléculas inofensivas. Na parte inferior do filtro, a água entra os tubos de drenagem e será transportado e receberá destino apropriado. Embora as plantas devam ser podadas pelo menos uma vez por ano a zona de raiz permanece ativa no inverno, para que o sistema permaneça ativo em circunstâncias frias.

Permalink


Um UPI é uma unidade de purificação de águas residuais muito compacta, que pode ser instalada sob o solo, com capacidade de 4 e 500 pessoas.

Permalink


O processo de purificação de uma UPI baseia-se numa combinação de processos aeróbios e anaeróbios, que ocorrem ao mesmo tempo. A maior diferença entre uma FWC é que uma UPI é uma estrutura muito compacta, composta de tanques de polipropileno, ligados entre si, em que a água residual é bombeada de um tanque para o outro e sendo aeradas mecanicamente. Ao fazer isso, a água residual é tratada com eficiência.

Permalink


Isso depende totalmente das circunstâncias, como quantidade de água residual preta e cinza, temperatura, etc. Vale a regra de ouro: a FWC doméstica, para uma família de quatro pessoas, deve ter em torno de 16-20 m2. Para um acampamento com 50 pessoas por dia que deve ser em torno de 170 m2, com um tanque tampão de 140m2.

Permalink


O bombeamento deve ser grande o suficiente para permitir movimentação de quantidade suficiente diária de água residual, para o filtro em aproximadamente 4 a 5 vezes por dia, para evitar um potencial entupimento do sistema.

Permalink


Um pré-tratamento é um tanque que oferece aos sólidos em suspensão nas águas residuais tempo suficiente ir ao fundo do tanque. É biologicamente ativo, o que significa que as bactérias estão componentes presentes que transformam poluentes em substancias menos nocivas.

Permalink


A fossa séptica é uma instalação de pré-tratamento maior, é tem de cumprir com as regulamentações governamentais sobre tamanho e volume, e é na maioria das ocasiões dividida em duas ou três câmaras que estão interligadas e em que as águas residuais iniciam o processo de fermentação

Permalink


É o mesmo como uma instalação de pré-tratamento, com a única diferença de que um tanque de sedimentação não tem de ser biologicamente ativo.

Permalink


Pode-se escolher entre concreto, polipropileno ou PVC. O concreto é geralmente um pouco mais barato, mas exige mais esforço para colocar no lugar devido ao seu peso, os plásticos são mais baratos, e são mais fáceis de locar, mas são mais vulneráveis, especialmente PVC fica frágil depois de dez anos enterrado.

Permalink


Não, os filtros wetlands construídos não produzem odores, se bem concebidos e corretamente construídos e mantidos.

Permalink


Não, não há nada para comer para eles, será um ambiente todo natural, de modo que o FWC não atrairá animais ou insetos.

Permalink


Não, quando pequenas quantidades de plantas são consumidas não faz diferença, mas, em geral, é recomendável você manter os animais fora do CFWC, com algum tipo de barreira ou cerca, especialmente quando as plantas ainda são pequenas.

Permalink


A WCF servindo as águas residuais de até quatro pessoas custará aproximadamente entre R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00; sendo que a manutenção anual terá um custo total de aprox. R$ 1500,00 dependendo da localização e tamanho. Sistemas maiores têm preços diferenciados, por favor, contate-nos para um orçamento.

Permalink


Uma pequena UPI (até cinco pessoas carga diária) vai custar aprox. Entre R$ 15.000 e R$ 25.000,00. Manutenção anual terá um custo total de aprox. R$ 1.500, dependendo da localização e tamanho. Sistemas maiores têm preços diferenciados, por favor, contate-nos para um orçamento.

Permalink


Isso depende do tamanho da piscina, paisagismo no torno, mas a um custo mínimo para as instalações básicas de tratamento será de R$ 20.000,00 aproximadamente

Permalink


preço de uma fossa séptica (4000 ou 5000 litros) varia entre R$ 3.500 a R$ 8.000,00 dependendo das condições do solo e localização

Permalink


A FWC ou UPI requerem alguma manutenção para garantir o correto funcionamento e operação. Há sempre a opção de fazê-la sozinho ou deixá-lo para uma empresa de manutenção autorizada (que recomendamos).

Principais questões a serem atendidas na manutenção (uma vez por ano):

 • Inspeção na bomba: verificar a limpeza, remover a sujeira e substâncias flutuantes, limpe a bomba, verificar se há corrosão e danos, verifique fiação.
 • Verificação da fossa séptica: nível e sedimentação no fundo do tanque, verifique se há danos na fossa.
 • Inspeção do Filtro: Verifique a areia, cascalho e drenos; inspeção sanitária das plantas. Podar as plantas.
 • Eixo de Efluentes: Inspecionar as tubulações, retirar os sedimentos.

• Inspeção final de todo o sistema: verificar se há danos, vazamentos, cheiro.

Permalink


Não, não há água ao ar livre no topo do filtro, os mosquitos não podem colocar seus ovos lá. Algumas plantas podem atrair insetos, devido ao seu cheiro, mas o efeito será mínimo

Permalink


A menor unidade usa aprox. 450 kWh / ano.

Permalink


Uma FWC pequena usa aprox. 5 kWh / ano. Sistemas maiores usarão um pouco mais de energia.

Permalink


Sim, Wetlantec oferece excelentes garantias sobre os seus produtos, extensão na garantia pode ser negociada durante a fase de compra.

Permalink


Dat hangt af van het aantal permanente bewoners die gebruik gaan maken van het systeem. Grofweg houden we rekening met het volgende:

1-2 personen: 10 m2

3-5 personen: 16 m2

6-9 personen: 25 m2

We kunnen de systemen ook beluchten waardoor het oppervlakte kleiner wordt. Omdat het systeem hierdoor minder robuust wordt en meer energie vraagt vinden wij dit niet passen in Oosterwold.

Permalink


Ja. We kennen verschillende garanties.

 • fabrieksgarantie op alle technische componenten waarvan tot wel 15 jaar op het folie en de betonputten
 • garantie van minimaal 1 jaar op het gehele systeem
 • garantie op de groei van de beplanting
 • garantie op het gezuiverde water

Met ons onderhoudscontract verlengd u de levensduur van uw systeem aanzienlijk. Zie voor meer informatie deze pagina. 

Permalink


Ja. Ondanks dat het bladgroen van het riet in de winter afsterft werken alle overige delen van het systeem gewoon door, ook als het vriest.

Lees hier ook een onderzoek van de Universiteit Wageningen dat gaat over het functioneren van ‘Helofytenfilters in de winter, vergeleken met RWZI

Permalink


Dit is een natuurlijke waterzuivering die bekend staat als een robuust, kosteneffectief en hoog renderend systeem. Er bestaan globaal drie verschillende varianten rietvelden. Kijk op onze productpagina voor meer informatie.

Permalink


Percolatie is een term uit het waterbeheer. Onder percolatie wordt in ons geval verstaan: “de neerwaartse beweging van water in de onverzadigde zone van de zuivering”

Permalink


Een helofytenfilter is een decentraal en duurzaam alternatief voor de centrale riolering, ook wel communale riolering genoemd. Dit houdt in dat het afvalwater het gebied niet verlaat maar lokaal gezuiverd wordt tot water van minimaal dezelfde kwaliteit als die van de centrale zuivering.

Een helofytenfilter, riet-zandfilter of constructed wetland is een systeem dat op natuurlijke wijze afvalwater van verschillende herkomst zuivert. De systemen zijn geoptimaliseerd waardoor ze duurzaam, energievriendelijk, reuk en geurloos zijn en voldoen aan de strengste lozingseisen. Op onze productenpagina leest u meer over de werking van de verschillende typen helofytenfilters.

Lees ook meer over een (oud) voorbeeldproject van onze systemen, aangelegd in Gemeente De Wolden.

Gemeente De Wolden
Een citaat uit het rapport: “Het zuiveringsrendement op BZV en CZV is resp. 99,5% en 95%. De waarden voor onopgeloste bestanddelen en ammonium zijn binnen de norm van IBA klasse IIIA.”

 

Permalink


IBA staat voor ‘Individueel Behandeling Afvalwater’ Hier vindt u meer informatie over een IBA

Permalink


Deze kleinschalige vorm van afvalwaterzuivering kenmerkt zich door een compacte uitvoering die in tanks onder de grond wordt geplaatst. De werking berust op anaerobe en aerobe activiteit van micro-organismen en bacteriën. Het afvalwater wordt verzameld in een anaerobe voorbezinking waarvan uit het in beluchtingscompartimenten en bezinkingscompartimenten verder behandeld wordt

Op de website van IBA Helpdesk (www.ibahelpdesk.nl) kunt u meer informatie vinden over twee projecten wat Wetlantec heeft uitgevoerd:

Saneringsproject Gulpen

Saneringsproject Gemeente Bergh

Permalink


De minimale afmeting van uw helofytenfilter hangt af van verschillende factoren, enkele voorbeelden van factoren:

 • Hoeveelheid grijs afvalwater
 • Hoeveelheid zwart afvalwater
 • Soort en herkomst afvalwater
 • Piekbelastingen
 • Beschikbare ruimte

Omdat elke locatie anders is, is geen enkele zuivering hetzelfde. Om toch een idee te krijgen van wat de grootte van uw helofytenfilter moet zijn leest u hier twee voorbeelden.

1) Voor het zuiveren van het grijze en zwarte water van een normaal 4 persoons huishouding zal een filter van 16 m2 voldoende zijn. Voor het zuiveren van alleen het grijze water volstaat onder normale omstandigheden 12.

2) Voor een camping met in het hoogseizoen gemiddeld 50 gasten per dag adviseren wij een helofytenfilter van 170 m2. Indien een grote bufferopslag kan worden gecreerd kan de groote worden teruggebracht naar 140 m2. De buffer zal dan voldoende moeten zijn om het afvalwater te bufferen tot het aantal bezoekers weer afneemt.

Aan de hand van het inventarisatieformulier kunnen wij voor uw locatie calculeren wat de minimale grootte van uw zuivering zal worden.

Permalink


De pompput voor uw zuivering dient voldoende groot te zijn om de pomp in staat te stellen periodiek een grotere hoeveelheid afvalwater over uw zuivering te pompen zonder dat de put droog komt te staan. De omvang van de pomp, uw systeem en daarmee ook uw put hangt af van de hoeveelheid afvalwater.

Neem contact op voor meer informatie.

Permalink


Een voorbezinker, ook wel sedimentatie tank of septictank genoemd, is een put waar het afvalwater in kan bezinken voordat het naar de zuivering gaat. Zwaardere delen zullen naar de bodem zakken terwijl lichtere delen zullen gaan drijven. De voorbezinker is zo geconstrueerd dat alleen vloeibare delen naar de zuivering kunnen stromen.

De voorbezinker is biologisch actief, wat inhoudt dat bacteriën veel van de afvalstoffen afbreken. Dit proces heet ook wel een septische werking, wat weer refereert naar de septictank.

Let op: indien u op zoek bent naar een wettelijk geaccepteerde septictank voldoet een simpelere voorbezinker misschien niet. Vraag naar de voorwaarden.

Permalink


De werking van een septictank is gebaseerd op anaerobe sedimentatie van het afvalwater, waarbij de onoplosbare deeltjes in het afvalwater worden afgescheiden. Er vindt hiermee bezinking van vaste deeltjes plaats en de drijvende bestanddelen in het afvalwater vormen een drijflaag. Het vloeibare deel van het afvalwater stroomt vervolgens uit de septic tank en kan verder gezuiverd worden door bijvoorbeeld een helofytenfilter, geloosd worden op oppervlaktewater of in de bodem.

Permalink


Een sedimentatie tank, ook wel voorbezinker of septictank genoemd is een put waar het afvalwater in kan bezinken voordat het naar de zuivering gaat. Zwaardere delen zullen naar de bodem zakken terwijl lichtere delen zullen gaan drijven. De voorbezinker is zo geconstrueerd dat alleen vloeibare delen naar de zuivering kunnen stromen.

De voorbezinker is biologisch actief, wat inhoudt dat bacteriën veel van de afvalstoffen afbreken. Dit proces heet ook wel een septische werking, wat weer refereert naar de septictank.

Let op: indien u op zoek bent naar een wettelijk geaccepteerde septictank voldoet een simpelere voorbezinker misschien niet. Vraag naar de voorwaarden.

Permalink


De verschillende putten in uw septictank systeem kunnen van het materiaal beton of kunststof worden gemaakt. Kunststof putten zijn vele malen lichter dan betonnen putten en daardoor makkelijker te vervoeren en te plaatsen. Betonnen putten zijn daarentegen weer sterker en iets goedkoper.

Wetlantec bekijkt per locatie wat technisch en economisch de beste oplossing is.

Permalink


Nee. Onze systemen zijn onaantrekkelijk voor ongedierte zoals ratten en muggen. Al onze systemen kunnen direct naast uw gevel, terras of tuin worden aangelegd, zonder dat u er last van heeft.

Permalink


Voor een gemiddeld huishouden van 4 personen varieert de prijs tussen de € 6.000 en € 9.000 inclusief BTW, levering en aanleg. Jaarlijks onderhoud is mogelijk vanaf € 185,- per jaar. Let op: locatie, omvang en aanvullende wensen bepalen het totaalbedrag.

In sommige gevallen is het ook mogelijk in termijnen te betalen, vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Permalink


Voor een gemiddeld huishouden van 4 personen start de aanschaf inclusief aanleg bij € 4.750 inclusief BTW, levering en aanleg.

Een IBA systeem is gevoeliger voor storingen dan een helofytenfilter en heeft om die reden meer onderhoud nodig. Het onderhoud van een IBA is mogelijk vanaf € 275,- per jaar.

Let op: locatie, omvang en aanvullende wensen bepalen het totaalbedrag.

Bekijk ook de website van de IBA Helpdesk, voor onder andere meer informatie over prijzen.

Permalink


De kosten voor het plaatsen en leveren van een septictank starten bij € 2.500 inclusief BTW, levering en aanleg. Let op: locatie, omvang en aanvullende wensen bepalen het totaalbedrag.

Permalink


Het Wetlantec Helofytenfilter heeft onderhoud nodig. Wij bieden u altijd de keuze het onderhoud zelf of door derden te laten uitvoeren echter adviseren wij u het door het ervaren onderhoudsteam van Wetlantec uit te laten voeren. Onze onderhoudsploeg komt dan periodiek bij u langs om volgens een onderhoudsprotocol het nodige onderhoud uit te voeren.

Het onderhoud bestaat uit:

 • Drijflaag inspecties verschillende putten
 • Indien aanwezig is, afvoeren
 • Bezinklaag inspectie septictank
 • monster bezonken sediment
 • Uitgebreide pompinspectie inclusief
 • Lichten van pomp
 • Corrosie inspectie
 • Schoonmaken pomp
 • Werking controleren pomp
 • Controle bevestiging pompsturing
 • Automatische pompsturing en werking alarmbeveiliging controleren
 • Effluent-monsternameput inspectie
 • Effluent inspectie op geur en helderheid d.m.v. een inspectiemonster
 • Helofytenzandfilter inspectie, visuele beoordeling biomassa en filterzand
 • Reinigen van de distributieleidingen op filter indien nodig
 • Maaien riet en van filter harken
 • Optioneel afvoeren en verwerken
 • Algehele controle op gebreken, corrosieschade, lekkage, schade aan omheining
 • Geheel netjes afsluiten en schoon achterlaten

Op onze onderhoudspagina leest u meer over het onderhoud wat wij uitvoeren. Heeft u nog geen onderhoud, maar wilt u dit wel? Vul dan dit formulier in en wij komen bij u langs om de status van uw systeem te controleren.

Permalink


Nee. Een helofytenfilter systeem is zo ontworpen dat er geen water aan het oppervlak komt. Hierdoor is het systeem onaantrekkelijk voor muggen en kan het zelfs naast een woning of buitenterras worden geplaats.

Permalink


Effluent is het uitstromend (afval) water. Effluent betekent in ons geval: schoon water.

Zie ook ‘Wat betekent influent’

Permalink


Influent is het instromende (afval) water in de systemen. Influent is het te zuiveren water, in onze systemen. Zie ook ‘Wat betekent effluent’.

Permalink


Het energieverbruik van de elektronische componenten in een IBA compact systeem start vanaf 446 kwh/jaar voor een 4-persoons gezin. Dit is aanmerkelijk meer dan een helofytenfilter door het toepassen van luchtpompen in de IBA systemen.

Permalink